publications yiddish en France

Livres yidish parus en France, dans l’ordre chronologique

 

1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000

1898

Der protses fun Emil Zola : durkh der geshikhte fun eks-kapitan Dreyfus / דער פּראָצעס פֿון עמיל זאָלאַ : דורך דער געשיכטע פֿון עקס־קאַפּיטאַן דרייפֿוס (Le Procès de M. Emile Zola en cour d’assises), adapté du français par Y. Bernas, Paris, 1898, 32 p. [Impr. L’Espérance]

1899

Redn gehaltn oyf dem 3tn Tsienistn-kongres in Bazl durkh di Hern Th. Hertsl, Dr Maks Nordoy, Dr Rev. Gaster / רעדן געהאַלטן אויף דעם 3טן ציוניסטן־קאָנגרעס אין באַזל דורך די הה׳ טה׳ הערצל, דר׳ מאַקס נאָרוי, דר׳ רעוו. גאַסטער (Discours tenus au IIIe Congrès Sionistepar M. M. le Dr Th. Herzl, le Dr Max Nordau et le Dr Gaster à Bâle), traduit et préfacé par Y. Bernas, Paris, 1899, 46 p. [Impr. Yidishe shnel-drukeray Y. Bernas]

1910

Yidish-frantseyzisher “kalendar” mit statistik fun ale arbeter un hantverker fun gants Frankraykh iberhoypt fun Pariz / ייִדיש־פֿראַנצייזישער ״קאַלענדאַר״ מיט סטאַטיסטיק פֿון אַלע אַרבעטער און האַנטווערקער פֿון גאַנץ פֿראַנקרײַך איבערהויפּט פֿון פּאַריז (Calendrier-annuaire israélite pour l’année 5671), eygntimer un aroysgeber : Wolf Speiser, tsuzamengeshtelt un baarbet fun Yankev Gordon, Paris, Wolf Speiser, 1910, 16 p. [Impr. Arbeter-drukeray, 17 rue des Francs-Bourgeois, Paris]

1911

Nisn Frank, Der zig : a lebnsbild in eyn akt / דער זיג : אַ לעבנסבילד אין 1 אַקט (La victoire : pièce en 1 acte), Paris, Wolf Speiser, 1911, 16 p.

Zhorzh Ivto [Georges Yvetot], Der alef-beys fun sindikalizm / דער אַלף־בית פֿון סינדיקאַליזם (L’ABC syndicaliste), traduit par Rudolf Roker, Paris, Arbeter-frand, 1911, 71 p. [Imprimé à Londres, “Arbeter-fraynd”-drukeray]

1917

Idish-frantsoyzishes verterbukh / אידיש־פֿראַנצויזישעס ווערטערבוך (Dictionnaire yididsh-français), éd. G. Goldenberg, Paris, W. Speiser, 1917, 113 p.

1920

Bal-Hakhaloymes [Sholem Schwarzbard], Troymen un virklekhkeyt : lider / טרוימען און ווירקלעכקייט : לידער (Rêves et réalité : poèmes), Paris, 1920, 82 p.

1921

Y. Bernboym, Kleyne « mayselekh » far groyse mentshn : dertseylt fun a gaystlekhn, oyf di shpitsn fun di berg, arum dem venetsyanishn kloyster / קליינע ״מעשׂהלעך״ פֿאַר גרויסע מענטשן : דערציילט פֿון אַ גײַסטלעכן, אויף די שפּיצן פֿון די בערג, אַרום דעם ווענעציאַנישן קלויסער (« Petites histoires » pour grandes personnes : racontées par un religieux, sur les cimes des montagnes, autour de l’église vénitienne), Paris, Yugnt, 1921, 88 p. [Impr. Bernas]

1922

N. Frank, Bon, di geburtshtot fun Bethoven : rayze-ayndrukn / באָן, די געבורטשטאָט פֿון בעטהאָווען : רײַזע־אײַנדרוקן (Bonn, ville natale de Beethoven : impressions de voyage), Paris, 1922, 16 p.

1924

Di tetikeyt fun der yidisher velthilf-konferents : barikht far di yorn 1920-1923 / די טעטיקייט פֿון דער ייִדישער וועלטהילף־קאָנפֿערענץ : באַריכט פֿאַר די יאָרן 1920 – 1923 (L’activité de la Conférence du secours mondial : rapport pour les années 1920-1923), carte, tableaux, Paris, 1924, 114 p. [Impr. Graphique / Yakubovitsh un Romano, 9 rue St. Gilles, Paris 3e]

Brodati, Lider far an eynzame printsesin / לידער פֿאַר אַן איינזאַמע פּרינצעסין (Poèmes pour une princesse solitaire), Paris, Initsyativ-grupe tsu farshpreytn literatur un kunst, 1924, 16 p.

Nisn Frank, Parizer motivn / פּאַריזער מאָטיוון (Motifs parisiens), Paris, 1924, 75 p.

1925

Der kamf fun di eyropeishe Yidn far zeyere birgerlekhe un natsyonale rekht : 1923-1924, barikhtn un materyaln / דער קאַמף פֿון די אייראָפּעיִשע ייִדן פֿאַר זייערע בירגערלעכע און נאַציאָנאַלע רעכט : 1923 – 1924, באַריכטן און מאַטעריאַלן (Le combat des Juifs européens pour leurs droits civiques et nationaux : 1923-1924, rapports et matériaux), Paris, Komitet fun di yidishe delegatsyes, 1925, 110 p.

Der Yud [Yid] in Frankraykh : nayste metode tsu zelbsterlernen in a kurtse tsayt di frantseyzishe shprakh, mit a verterbukh fun 10000 ibergezetste verter / דער יוד אין פֿראַנקרײַך : נײַסטע מעטאָדע צו זעלבסטערלערנען אין אַ קורצע צײַט די פֿראַנצייזישע שפּראַך, מיט אַ ווערטערבוך פֿון 10000 איבערגעזעצטע ווערטער (Méthode pour apprendre le français : au moyen du Jargon dit Ydisch), Paris, Wolf Speiser, 1925, 144 p. [Impr. Bernas]

Yitskhok Danyels, Friling : roman / פֿרילינג : ראָמאַן (Printemps : roman), Paris, 1925, 75 p.

1926

Shmuel Fridman [Shmuel Elyashev], Ukrainishe motivn : zibn noveln / אוקראיִנישע מאָטיוון : זיבן נאָוועלן (Motifs ukrainiens : sept nouvelles), Berlin – Paris, Funken, 1926, 86 p.

Yitskhok-Eliezer Leyzerovitsh, Farlofene shotns : bilder un pasirungen fun nekhtn / פֿאַרלאָפֿענע שאָטנס : בילדער און פּאַסירונגען פֿון נעכטן (Ombres voilées : images et événements d’hier), Paris, Oytser, [1926], 123 p.

Semyon Yushkevitsh [Yushkevich], Epizodn / עפּיזאָדן (Épisodes), Paris, 1927, 297 p. [Impr. d’Art Voltaire, 34 rue Richer, Paris 9e]

1927

Yoysef Shekhtman, Ver iz farantvortlekh far di pogromen in Ukrayne : loyt naye nit farefntlekhte materyaln un dokumentn / ווער איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די פּאָגראָמען אין אוקרײַנע : לויט נײַע ניט פֿאַרעפֿנטלעכטע מאַטעריאַלן און דאָקומענטן (Qui est responsable des pogromes en Ukraine : selon de documents et matériaux inédits), Paris, 1927, 156 p.

1928

Yisroel Rukhomovski (Israël Roukhomovsky), Mayn lebn un mayn arbet /ישׂראל רוחמובֿסקי : מײַן לעבן און מײַן אַרבעט (Mayn lebn un mayn arbet), Paris, 1928, 300 p. [Impr. L. Beresniak]

Oser Warszawski, Pinkhes Kremen / פּנחס קרעמען (Pinchus Krémègne), coll. Yidn-kinstler monografyes, Paris, Le Triangle, 1928, 16 p.

Semyon Yushkevitsh [Yushkevich], Yidn un andere dertseylungen / ייִדן און אַנדערע דערציילונגען (Les Juifs et autres nouvelles), Paris, 1928, 216 p. [Impr. d’Art Voltaire, 34 rue Richer, Paris 9e]

1929

Arbeter-fraynd : zamlbukh / אַרבעטער־פֿרײַנד : זאַמלבוך (Ami des travailleurs : almanach) Paris, yidishe anarkhistishe grupe Arbeter-fraynd, 1929, 76 p.

Rudolf Roker, Di vikhtikeyt funem klasnkamf / די וויכטיקייט פֿונעם קלאַסנקאַמף (L’importance de la lutte de classes), Paris, Yidishe anarkho-komunistishe grupe Arbeter kamf, 1929, 8 p.

1930

Dovid Eynhorn, Vyolet : lider 1924-1930 / וויאָלעט : לידער 1924 – 1930 (Violet : poèmes 1924-1930), Paris, Le Triangle, [1930?], 108 p.

Y. Frenkel, Vi azoy tsu vern a frantsoyz / ווי אַזוי צו ווערן אַ פֿראַנצויז (Comment devenir français), Paris, 1930, 136 p. [Impr. L. Beresniak]

Yekhezkl Kornhendler, Vuhin firt undz Y. L. Perets ? / וווּהין פֿירט אונדז י. ל. פּרץ (Où nous mène Y. L. Peretz ?), Paris, Oyfgang, 1930, 76 p.

1931

Barikht fun der hoypt-direktsye tsu dem farvaltungs-rat farn yor 1929 : forgeleygt der general-farzamlung funem 27tn september 1930 / באַריכט פֿון דער הויפּט־דירעקציע צו דעם פֿאַרוואַלטונגס־ראַט פֿאַרן יאָר 1929 : פֿאָרגעלייגט דער גענעראַל־פֿאַרזאַמלונג פֿונעם 27טן סעפּטעמבער 1930 (Rapport de la direction au conseil d’administration pour l’année 1929 : présenté à l’Assemblée générale du 27 septembre 1930), Paris, Yidishe kolonizatsye-gezelshaft (JCA), 1931, VIII, 312 p.

Yidisher almanakh : Pariz 1931 / ייִדישער אַלמאַנאַך : פּאַריז 1931 / Almanach juif : Paris 1931, édité par Yidishe kinder-kolonye / La Colonie scolaire, Paris, Der nayer dor / La Nouvelle Génération, 1931 [bilingue yiddish-français]

1932

10 yor Kultur-lige : zamlbukh / צען יאָר קולטור־ליגע : זאַמלבוך (Dix ans de la Kultur-lige : recueil), comité de rédaction : Y. Spero, M. Liro, F. Shrager, M. Varshavski, couverture : M. Bahelfer, ill. dans le texte : Albert ; Paris, Kultur-lige, décembre 1932, 63 p. [Impr. d’Art Voltaire, 34 rue Richer, Paris 9e]

M. Dobin, Yidishe emigrantn-arbeter in Pariz : finf yor derfarung / ייִדישע עמיגראַנטן־אַרבעטער אין פּאַריז : פֿינף יאָר דערפֿאַרונג (Travailleurs immigrés juifs à Paris : cinq ans d’expérience), Paris, Emigdirekt, 1932, 42 p.

Shmuel-Leyb Shnayderman, Fayern in shtot / פֿײַערן אין שטאָט (Feux dans la ville), Varsovie – Paris, Eygns, 1932, 45 p.

1933

Arna Berg, Shprotsungen / שפּראָצונגען (Germination), Paris, Yugnt, 1933, 31 p. [Impr. : Soc. d’Impr. et d’édition, 32 rue Ménilmontant, Paris 20e]

Frits Hekert [Fritz Heckert], Vos kumt for in Daytshland ? / וואָס קומט פֿאָר אין דײַטשלאַנד (Que se passe-t-il en Allemagne ?), Paris, Foroys, 1933, 32 p.

Arthur Kolnik, Herts Grosbards retsitatsye-geshtaltn : 12 holtsshnitn / הערץ גראָסבאַרדס רעציטאַציע־געשטאַלטן : 12 האָלצשניטן (Des personnages des récitations de Herts Grosbard : douze gravures sur bois), Paris, Kinstler-gemeynshaft, 1933

Rudolf Roker, Di umfarmaydlekhe rol funem shtat / די אומפֿאַרמײַדלעכע ראָל פֿונעם שטאַט (Le rôle inévitable de l’État), Paris, Farlag-grupe Arbeter-kamf, 1933, 7 p.

Henrik Slyozberg, Baron Horatsi Gintsburg : zayn lebn un tetikeyt / באַראָן האָראַצי גינצבורג : זײַן לעבן און טעטיקייט (Baron Horace Ginzburg : sa vie et son oeuvre), tsu zayn 100-yorikn geburtstog ; ibergezetst fun rusishn manuskript, Paris, 1933, 181 p. [Impr. Pascal, 13 rue Pascal, Paris 5e]

1934

Algemeyne entsiklopedye / אַלגעמיינע ענציקלאָפּעדיע (Encyclopédie générale), Paris, Dubnov-Fond, 1934, vol. 1, “Alef – Atlantik siti”, 480 col.

Sotsyalistisher teritoryalizm : zikhroynes un materyaln tsu der geshikhte fun di parteyen S.S., Y.S. un “Fareynikte” / סאָציאַליסטישער טעריטאָריאַליזם : זכרונות און מאַטעריאַלן צו דער געשיכטע פֿון די פּאַרטייען ס.ס., י.ס. און ״פֿאַראייניקטע״ (Le territorialisme socialiste : mémoires et matériaux sur l’histoire des partis S.S., Y.S. et “Réunis”), Paris, Arkhiv-komisye fun di parteyen S.S., Y.S. un “Fareynikte”, 1934 [Impr. Voltaire]

A.S., Marksistisher tsuzamenbrukh : naye vegn fun revolutsyonern klasnkamf / מאַרקסיסטישער צוזאַמענברוך : נײַע וועגן פֿון רעוואָלוציאָנערן קלאַסנקאַמף (L’effondrement du marxisme : nouveaux chemins de la lutte de classes révolutionnaire), Proletarishe kamfshriftn, heft 1, Paris, A grupe revolutsyonere sindikalistn, 1934, 16 p.

Lazar Abramson, Di kunst fun groys-shvindl un di oysterlishe figur fun Sergey Aleksander Staviski / די קונסט פֿון גרויס־שווינדל און די אויסטערלישע פֿיגור פֿון סערגיי אַלעקסאַנדער סטאַוויסקי (L’art de la grande escroquerie et la figure curieuse de Serge Alexandre Stavisky), Paris, 1934, 31 p. [Impr. de la S.N.I.E., 32 rue Ménilmontant, Paris 20e]

Avrom Bern, Dimitrov : poeme / דימיטראָוו : פּאָעמע (Dimitrov : poème), Paris, Yid. Sek. baym A. E. A. R., S. G., Foroys, 1934, 15 p.

A. Horovanyets, Di shtarbnde velt : bine shpil in dray bilder / די שטאַרבנדע וועלט : בינע־שפּיל אין דרײַ בילדער (Le monde à l’agonie : pièce de théâtre en trois tableaux), préf. B. Daytshgevand, Paris, 1934, 32 p.

Yankev Leshtshinski, Der yidisher ekonomisher khurbn nokh der velt-milkhome in mizrekh- un tsentral-Eyrope / דער ייִדישער עקאָנאָמישער חורבן נאָך דער וועלט־מלחמה אין מיזרח־ און צענטראַל־אייראָפּע (Le désastre économique des Juifs en Europe orientale et centrale), Paris, Komitet fun yidishe delegatsyes un byuro farn Yidishn velt-kongres, 1934, VII, 151 p.

Zalman Shneour, Der shklover ger : dertseylung / דער שקלאָווער גר : דערציילונג (Le prosélyte de Chklov : nouvelle), Paris, Farlag Pariz, 1934, 58 p.

1935

Algemeyne entsiklopedye / אַלגעמיינע ענציקלאָפּעדיע (Encyclopédie générale), Paris, Dubnov-Fond, 1935, vol. 2, “Atlantisher okean – Interferents”, 480 col.

Federatsye fun di yidishe gezelshaftn in Frankraykh : tetikeyt-barikht farn yor 1934 / פֿעדעראַציע פֿון די ייִדישע געזעלשאַפֿטן אין פֿראַנקרײַך (Fédération de Sociétés juives de France : rapport de l’activité pour l’année 1934), Paris, 1935, 15, 9 p. [Bilingue yiddish-français. Imprimerie Polyglotte N. L. Danzig]

Moyshe Ginzburg : zayn lebn un tetikeyt / משה גינזבורג : זײַן לעבן און טעטיקייט (Moses Ginsburg : sa vie et son œuvre), préf. : Henrikh Slyozberg [Henry Sliosberg], aroysgegebn fun di Fraynd fun M. Ginzburg, Paris, 1935, 7, 95 p. [Impr. : S.N.I.E.]

Maks Vaynraykh [Max Weinreich], Der veg tsu undzer yugnt : yesoydes, metodn, problemen fun yidisher yugnt-forshung / דער וועג צו אונדזער יוגנט : יסודות, מעטאָדן, פּראָבלעמען פֿון ייִדישער יוגנט־פֿאָרשונג (Le chemin vers notre jeunesse : bases, méthodes et problématique de la recherche de la jeunesse juive), Biblyotek fun YIVO, Optsvayg Yugnt-forshung, Paris, Gezelshaft “Fraynd fun YIVO”, E. Tscherikower, 34 rue Dombasle, Paris 15e, 1935, 309, VIII p.  [Page de titre en anglais : Max Weinreich, The Way to Our Youth, Elements, Methods, and Problems of Jewish Youth Research ; The Yiddish Scientific Institute (YIVO), Youth Research Department ; Imprimé à Vilnius]

Moyshe Zilberfarb, Gezamlte shriftn / געזאַמלטע שריפֿטן (Œuvres complètes), Zilberfarb-fond, 1935, vol. 1 [vol. 2 : 1936]

1936

Algemeyne entsiklopedye / אַלגעמיינע ענציקלאָפּעדיע (Encyclopédie générale), Paris, Dubnov-Fond, 1936, vol. 3, “Intra – Antisemitizm”, 510 col.

Sh. Fridman [Zoza Shaykovski], Etyudn : tsu der geshikhte fun ayngevandertn yidishn yishev in Frankraykh / עטיודן : צו דער געשיכטע פֿון אײַנגעוואַנדערטן ייִדישן ייִשובֿ אין פֿראַנקרײַך (Etudes sur l’histoire de l’immigration juive en France), Paris, 1936, vol. 1 [signé Sh. Fridman ; vol. 2 : 1937]

Yekhezkl Kornhendler, A kol in midber / אַ קול אין מידבר (Une voix dans le désert), Paris, Oyfgang, 1936, 93 p.

Yekhezkl Kornhendler, Alt Paris / אַלט פּאַריז (Vieux Paris), couv. : Sh. Blum, Paris, Oyfgang, 1936, 170 p. [2e éd. élargie : 1948, 2 vol.]

Dovid Kutner, Kartuz-Bereze : der poylisher kontsentratsye-lager / קאַרטוז־בערעזע : דער פּוילישער קאָנצענטראַציע־לאַגער (Kartuz-Bereze [Bereza Kartuska] : le camp de concentration polonais), couv. : Gleb, Paris, 1936, 71 p. [aroysgegebn durkh der Royter hilf un Tsentrale fun di patronatn iber di politishe arestirte in Poyln]

Yankev Leshtshinski, Di ekonomishe katastrofe fun Yidn in Daytshland un Poyln / די עקאָנאָמישע קאַטאַסטראָפֿע פֿון ייִדן אין דײַטשלאַנד און פּוילן (Le désastre économique des Juifs en Allemagne et en Pologne), Paris, Komitet farn Yidishn velt-kongres, Komitet fun yidishe delegatsyes, 1936, 44 p.

Arye Tartakover, Dos yidishe emigratsye-problem un der Yidisher veltkongres / דאָס ייִדישע עמיגראַציע־פּראָבלעם און דער ייִדישער וועלטקאָנגרעס (La question de l’émigration juive et le Congrès juif mondial), Paris, Ekzekutiv-komitet farn Yidishn veltkongres, 1936, 46 p. [Imprimé en Pologne]

Pelte Tsuker, Kemnits, Zaksn, mayn tsveyt foterland : roman / קעמניץ, זאַקסן, מײַן צווייט פֿאָטערלאַנד : ראָמאַן (Kemnits, Saxe, ma deuxième patrie : roman), 1936

Wolf Wieviorka, Mizrekh un mayrev : dertseylungen / מיזרח און מערבֿ : דערציילונגען (Est et Ouest : nouvelles), couv. : Sh. Blum, Paris, V. Vevyorke yubiley-komitet, 1936 [Gezamlte shriftn, vol. 1]

Moyshe Zilberfarb, Gezamlte shriftn / געזאַמלטע שריפֿטן (Œuvres complètes), Zilberfarb-fond, 1936, vol. 2 [vol. 1 : 1935]

1937

Algemeyne entsiklopedye / אַלגעמיינע ענציקלאָפּעדיע (Encyclopédie générale), Paris, Dubnov-Fond, 1937, vol. 4, “Antiseptik – Erets-Yisroel”, 528 col.

Ershter Yidisher velt-kongres, Zheneve, 8-15 avgust 1936 : kurtser protokol / ערשטער ייִדישער וועלט־קאָנגרעס, זשענעווע, 8 – 15 אַווגוסט 1936 : קורצער פּראָטאָקאָל (Premier Congrès juif mondial, Genève, 8-15 août 1936 : actes abrégés), Paris, Ekzekutive funem Yidishn velt-kongres Paris – Genève, New York, 1937, 94 p.

Tsen yor yidishe emigratsye, 1926-1936, un di tetikeyt fun HICEM (HIAS – ICA fareynikung) / צען יאָר ייִדישע עמיגראַציע, 1926 – 1936, און די טעטיקייט פֿון היצעם (היאַס – יקאַ פֿאַראייניקונג) (Dix ans de l’émigration juive, 1926-1936 et l’activité du HICEM, fusion de HIAS et ICA), Barikht fun der konferents far der yidisher emigratsye, 29ster yuni – 1ter yuli 1936, Paris, 1937

Yidish hantbukh Pariz : vegvayzer un firer / ייִדיש האַנטבוך פּאַריז : וועגווײַזער און פֿירער (Paris : guide), unter der redaktsye fun F. Shrager, ill. Moyshe Bahelfer, Paris, Naye Prese, 1937, 191 p. [titre sur la couv. : Pariz / Paris]

Blime Brind, Nokhem Brind, Di dertsiung fun undzere kinder / די דערציִונג פֿון אונדזערע קינדער (L’éducation de nos enfants), Paris, Froyen-gezelshaft tsu hilf fun muter un kind, 1937, 39 p.

Meyer Dzhalovski, A broyt mit a meser / אַ ברויט מיט אַ מעסער (Pain et couteau : poèmes), Paris, Yidisher shrayber-farband / Association des écrivains juifs, 1937, 111 p. [Imprimerie Polyglotte, 94-96 rue de la Senne, Bruxelles]

 

Sh. Fridman [Zoza Shaykovski], Etyudn : tsu der geshikhte fun ayngevandertn yidishn yishev in Frankraykh : di profesyonele bavegung tsvishn di yidishe arbeter in Frankraykh biz 1914 / עטיודן : צו דער געשיכטע פֿון אײַנגעוואַנדערטן ייִדישן ייִשובֿ אין פֿראַנקרײַך (Etudes sur l’histoire de l’immigration juive en France), Paris, khaveyrim-farlag Tsuzamen, 1937, vol. 2 [signé Sh. Fridman ; vol. 1 : 1936]

Meyer Kotik, Der ershter Yidisher veltkongres : opshatsungen un perspektivn / דער ערשטער ייִדישער וועלטקאָנגרעס : אָפּשאַצונגען און פּערספּעקטיוון (Le premier Congrès juif mondial : évaluations et perspectives), Paris – Genève – New York, Ekzekutive fun Yidishn veltkongres, 1937, 37 p.

Moyshe Maymon, Der zeyger fun sholem in nay Yerusholaim / דער זייגער פֿון שלום אין נײַ ירושלים (L’horloge de la paix dans la nouvelle Jérusalem), Paris, 1937, 31 p. [Impr. L. Beresniak]

Dovid Pliskin, A kindershe melukhe / אַ קינדערשע מלוכה (Un royaume d’enfants), couv. : Sh. Blum, Paris, Tsugob-shuln bay der gezelshaft « Fraynd fun arbeter-kind », 1937, 78 p.

Moyshe Rolnik, Iber grenetsn / איבער גרענעצן (Par-delà des frontières), couv. : S. Blum, Paris, Yidisher shrayber-farband, 1937, 66 p.

Binyomin Shlevin, Groye profiln : noveln / גרויע פּראָפֿילן : נאָוועלן (Profils gris : nouvelles), Paris, 1937, 126 p.

Wolf Wieviorka, Bodnloze mentshn : dertseylungen / באָדנלאָזע מענטשן : דערציילונגען (Gens sans sol : nouvelles), couv. : S. Blum, Paris, V. Vevyorke yubiley-komitet, 1937 [Gezamlte shriftn, vol. 2]

1938

Ershter alveltlekher yidisher kultur-kongres, 17-21 sept. 1937 / ערשטער אַלוועלטלעכער ייִדישער קולטור־קאָנגרעס, 21-17 סעפּט. 1937 (Premier Congrès mondial de la culture juive, 17-21 septembre 1937), Paris, Tsentral-farvaltung fun Alveltlekhn yidishn kultur-farband (IKUF), 1938, 370 p. [Impr. Beresniak]

Ver farteydikt di ayngevanderte ? / ווער פֿאַרטיידיקט די אײַנגעוואַנדערטע ? (Qui défend les immigrés ?), discours et articles de Marcel Cachin, Georges Lévy, Adrien Langumier, Georges Cogneau, Marcel Brou, René Nicod, Gaston Monmousseau ; supplément de Notre Drapeau (le gérant : Detrée John), Paris, 1938, 47p. [Impr. Centrale du Croissant, 19 rue du Croissant, Paris 2e]

K. Benek, Parizer abazhurn : reportazhn, noveln, bilder / פּאַריזער אַבאַזשורן : רעפּאָרטאַזשן, נאָוועלן, בילדער (« Bonjours » parisiens : reportages, nouvelles, tableaux), Paris, Tsuzamen, 1938, 166 p.

Avrom Blay, Zingen mir a lidele / זינגען מיר אַ לידעלע (Nous chantons une comptine [poèmes pour enfants]), Paris, 1938, 46 p. [Impr. S.N.I.E.]

Yekhezkl Kornhendler, Froyen : dertseylungen un eynakters / פֿרויען : דערציילונגען און איינאַקטערס (Les femmes : nouvelles et pièces d’un acte), couv. S. Blum, Paris, Oyfgang, 1938, 116 p.

Y. Lerman, Far der farteydikung fun undzer folk / פֿאַר דער פֿאַרטיידיקונג פֿון אונדזער פֿאָלק (Pour la défense de notre peuple), Paris, 1938, 72 p.

Dovid Pliskin, Vunderland : lider un mayselekh / וווּנדערלאַנד : לידער און מעשׂהלעך  (Pays de merveilles : poèmes et contes), couv. : Gleb, Paris, Tsugob-shuln bay der gezelshaft « Fraynd fun arbeter-kind », 1938, 75 p.

Binyomin Shlevin, Der marsh oyf Brisk : roman / דער מאַרש אויף בריסק : ראָמאַן (La marche sur Brisk : roman), 1938, 285 p. [Impr. Beresniak]

1939

Algemeyne entsiklopedye / אַלגעמיינע ענציקלאָפּעדיע (Encyclopédie générale), Paris, Dubnov-Fond, 1939, vol. Alef, “Yidn” (Juifs), 656 col.

Daniel Tsharni bukh / דניאל טשאַרני בוך (Mélanges Daniel Tsharni), éd. Moyshe Shalit, page de titre, ill. : Benn, Paris, A. B. Tserata, 1939, 288 p. [typographe : A. B. Tserata, linotypiste : Z. Helfgot, éd. par Daniel Tsharni-Fond, New York, Paris, Vilnius ; Impr. Société parisienne d’impressions, 4-5 rue Saulnier, Paris 9e]

ABAK [Abraham Lazare Beresniak], Milon idi-ivri male / מילון אידי־עברי מלא (Dictionnaire yiddish-hébreu complet), Paris, 1939, vol. 1, 333 p.  [Impr. L. Beresniak]

Arn Bekerman, Anatol Frans : zayn lebn un shafn / אַנאַטאָל פֿראַנס : זײַן לעבן און שאַפֿן (Anatole France : sa vie et son œuvre), Paris, Viner farlag fun A. B. Tserata, 1939, 264 p.

T. Elski, Oyf di frontn fun Shpanye : reportazhn / אויף די פֿראָנטן פֿון שפּאַניע : רעפּאָרטאַזשן (Sur les fronts d’Espagne : reportages), préf. Egon Erwin Kisch, Paris, A. B. Tserata, 1939, 190 p.

Leyb Malekh, Fun Poyln biz Terkay : reportazhn / פֿון פּוילן ביז טערקײַ : רעפּאָרטאַזשן (De Pologne jusqu’à la Turquie : reportages), aroysgegebn fun L. Malekh-komitet in Frankraykh, Paris, A. B. Tserata, 1939, 213 p. [Impr. Société parisienne d’impressions, 4-5 rue Saulnier, Paris 9e)

Sholem-Aleykhem [Sholem Rabinovitsh], Dos meserl / דאָס מעסערל (Le canif), tsuzamengeshtelt un baarbet fun der lerer-komisye baym Lerer-fareyn in Pariz, Paris, A. B. Tserata, IKUF [YKUF], 1939, 30 p.

Yankl Shpan, Oyf shvern grunt : palestiner roman / אויף שווערן גרונט : פּאַלעסטינער ראָמאַן (Sur une terre inhospitalière : roman palestinien), Paris, A. B. Tserata, 1939, 256 p.

1940

Algemeyne entsiklopedye / אַלגעמיינע ענציקלאָפּעדיע (Encyclopédie générale), Paris, Dubnov-Fond, 1940, vol. Beys, “Yidn” (Juifs), 608 col.

ABAK [Abraham Lazare Beresniak], Milon idi-ivri male / מילון אידי־עברי מלא (Dictionnaire yiddish-hébreu complet), Paris, [1940?], vol. 2, pp. 338-619 p.  [Impr. L. Beresniak]

Ben-Adir [Avrom Rozin], Farn geshikhtlekhn yom-hadin : dos yidishe folk tsvishn toykhekhe un geule / פֿאַרן געשיכטלעכן יום־הדין : דאָס ייִדישע פֿאָלק צווישן תּוכחה און גאולה (Face au jugement de l’histoire : le peuple juif entre malédiction et salut), Paris, 1940, 119 p.

1945

Yizker : tsum tsveytn yortog fun heldishn oyfshtand in Varshever geto / יזכּור : צום צווייטן יאָרטאָג פֿון העלדישן אויפֿשטאַנד אין וואַרשעווער געטאָ (IZKOR : Extermination des Juifs en Pologne), Paris, Arbeter-heym / Foyer ouvrier juif, 1945, 47 p.

Yitskhok Katsenelson [Katzenelson], Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk / דאָס ליד פֿון אויסגעהרגעטן ייִדישן פֿאָלק (Le chant du peuple juif assassiné), éd. Nosn Ek, Paris, 1945, 80 p. [Impr. ABC]

Ber Mark, Der oyfshtand fun Varshever geto / דער אויפֿשטאַנד פֿון וואַרשעווער געטאָ (L’insurrection du ghetto de Varsovie), préf. : Adam Rayski, Paris, Organizatsye fun poylishe Yidn bay dem poylishn komitet fun natsyonaler bafrayung, 1945, 61 p.

Avrom Rozenshteyn, An emese mayse : far kinder un far groyse / אַן אמתע מעשׂה : פֿאַר קינדער און פֿאַר גרויסע (Une histoire vraie : pour enfants et pour les grands), Paris, 1945, 22 p. [Impr. ABÉCÉ, 11 rue Louis-Blanc]

Moyshe Shulshteyn, Oyfn ash fun mayn heym : lider / אויפֿן אַש פֿון מײַן היים : לידער (Sur les cendres de ma maison : poèmes), Paris, A. B. Tserata, 1945, 29 p. [2e éd. : London, 1946]

1946

Erets-Yisroel in kamf : vendungen fun di Poaley-tsien tsu der velt-efntlekhkeyt / ארץ־ישׂראל אין קאַמף : ווענדונגען פֿון די פּועלי־ציון צו דער וועלט־עפֿנטלעכקייט (Terre d’Israël en lutte : appels de Poalei-Sion à l’opinion publique), Paris, Eyropeisher sekretaryat fun Linke Poaley-tsien, 1946, 20 p.

Yizker-bukh tsum ondenk fun 14 umgekumene parizer yidishe shrayber / יזכּור־בוך צום אָנדענק פֿון 14 אומגעקומענע פּאַריזער ייִדישע שרײַבער (Livre en souvenir des 14 écrivains yiddish de Paris assassinés), éd. : Y. Spero, G. Kenig, M. Shulshteyn, B. Shlevin, ill. Marc Chagall, Paris, Oyfsnay, 1946, 244 p. [Copyright : U.J.R.E., Union des Juifs pour la Résistance et l’Entr’aide ; Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis]

Benn, Fun Khelmer shul bizn Eyfl-turem / פֿון כעלמער שול ביזן אייפֿל־טורעם (de la synagogue de Chelm jusqu’à la Tour Eiffel), gezamlt un getseykhnt durkh Ben, coll. Ilustrirter yidisher folklor, Paris, Z. Marvit, 1946, [Album, 30 p.]

Ber Borokhov [Borochow], Klasn-interesn un di natsyonale frage / קלאַסן־אינטערעסן און די נאַציאָנאַל פֿראַגע (Les intérêts de classe et la question nationale), préf. Hersh Mendl, aroysgegebn fun der yidisher Arbeter-partey Poaley-tsien in Frankraykh, Paris, A. B. Cerata, 1946, 78 p.

Mark Dvorzhetski, Kamf farn gezunt in geto-Vilne / קאַמף פֿאַרן געזונט אין געטאָ־ווילנע (Le combat pour la santé dans le Ghetto de Wilno), Paris – Genève, OSE, 1946, 78 p. [Impr. ABECE, Paris]

Zaynvl Dyamant, Untern haknkreyts : noveln / אונטערן האַקנקרייץ : נאָוועלן (Sous la croix gammée : nouvelles), Paris, A. B. Tserata, 1946, 217 p.

Ben-Tsien Fridman, Arum Dransi : dertseylung funem yidishn lebn unter der natsi-hershaft in Pariz / אַרום דראַנסי : דערציילונג פֿונעם ייִדישן לעבן אונטער דער נאַצי־הערשאַפֿט אין פּאַריז (Autour de Drancy : récit de la vie juive à Paris sous l’Occupation nazie), Paris, 1946, 15 p. [Impr. ABECE]

Ben-Tsien Fridman, In der parizer yidisher « melukhe » : humoreske funem parizer yidishn gezelshaftlekhn lebn / אין דער פּאַריזער ייִדישער ״מלוכה״ : הומאָרעסקע פֿונעם פּאַריזער ייִדישן געזעלשאַפֿטלעכן לעבן (Au « royaume » juif parisien : nouvelle humoristique sur la vie juive à Paris), Paris, 1946, 29 p.

Yekhezkl Kornhendler, Der toyt fun Yeyshu… in Poyln / דער טויט פֿון ישו… אין פּוילן (La mort de Jésus… en Pologne), Paris, Oyfgang, 1946, 14 p.

A. Rayski, Retung fun yidishn folk durkh demokratye un fridn / רעטונג פֿון ייִדישן פֿאָלק דורך דעמאָקראַטיע און פֿרידן (Le salut du peuple juif par la démocratie et la paix), discours prononcé à l’occasion de la 2e conférence nationale des amis de la Naye Prese (Presse Nouvelle), le 28 septembre 1946, Paris, Oyfsnay, [1946], 31 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Mordkhe Sarna, In di orems fun toyt / אין די אָרעמס פֿון טויט (Dans les bras de la mort), Paris, 1946, 251 p.

Avrom Sutzkever, Vilner geto : 1941-1944 / ווילנער געטאָ : 1941 – 1944 (Ghetto de Vilnius : 1941-1944), couv. : Moyshe Bahelfer, Paris, Farband fun di Vilner in Frankraykh, 1946, 230 p.

Yoysef Zilberboym, Tkumes-Yisroel : vi azoy zol un vet di naye aynbrekhnde velt zikh geshtaltn ? / תּקומת־ישׂראל : ווי אַזוי זאָל און וועט די נײַע אײַנברעכנדע וועלט זיך געשטאַלטן, Paris, 1946, 64 p.

1947

Sotsyalistisher Kinder-farband S.K.I.F. : der yunger dor… / סאָציאַליסטישער קינדער־פֿאַרבאַנד ס.ק.י.פֿ. : דער יונגער דור (Faucons Rouges S.K.I.F. : Vers un avenir meilleur !…), Siège central : 45 rue Vilin, Paris 20e, Paris, 1947, [24] p. [bilingue yiddish-français ; Impr. S.N.I.E., 32 rue de Ménilmontant, Paris 20e]

Ikh lern yidish : lern- un leyen-bukh / איך לערן ייִדיש : לערן־ און לייען־בוך (J’apprends le yiddish : méthode et chrestomathie), L. Vaynapl, L. Pludermakher, ill. : Gleb (Khaim Kalman), Paris, Oyfsnay, 1947, 177 p.

Khurbn Levertov : a matseyve Levertov un levertover kedoyshim / חורבן לעווערטאָוו : אַ מצבֿה לעווערטאָוו און לעווערטאָווער קדושים (La destruction de Levertov : une stèle pour Levertov [Lubartów] et ses martyrs), éd. Borekh Tshubinski, ill. : Arthur Kolnik et Georges Horan, Paris, Fraynd fun Levertov, 1947, 118 p. [Impr. ABÉCÉ, 11 rue Louis Blanc, Paris 11e]

Leo Glezer : der kultur-tuer un frayhayt-kemfer / לעאָ גלעזער : דער קולטור־טוער און פֿרײַהייט־קעמפֿער (Leo Glezer : acteur culturel et combattant pour la liberté), éd. B. Tshubinski, Paris, Algemeyner yidisher farteydikungs-komitet, 1947, 53 p. [autre titre : Der mentsh vos hot nit getrakht… ; Impr. S.I.P.N.]

Lider fun Byalistoker geto / לידער פֿון ביאַליסטאָקער געטאָ (Chants du ghetto de Bialystok), éd. Izak Ribalevski, Paris, Byalistoker komitet in Pariz, 1947, 8 p.

Ver iz shuldik ? : fragn fun tsienistisher politik / ווער איז שולדיק ? פֿראַגן פֿון ציוניסטישער פּאָליטיק (Qui est coupable ? : questions de la politique sioniste), Paris, Leahdut-haavoda – Poale-Sion, 1947, 33 p.

Oysshtelung : Yidn in vidershtand / אויסשטעלונג : ייִדן אין ווידערשטאַנד (Exposition Les Juifs dans la Résistance), exposition du 1 mars au 13 avril 1947, Galérie La Boëtie, 83 rue La Boëtie, Paris, Dokumentatsye-tsenter baym “Unyon” / Centre de documentation, 14 rue de Paradis, 1947, 16 p.

Benn [Ben-Tsien Rabinovitsh], 22 ilustratsyes tsu der Bibl / צוויי און צוואַנציק אילוסטראַציעס צו דער ביבל (Vingt-deux illustrations pour la Bible), préf. Waldemar George, Paris, A. B. Cerata, 1947, 107 p. [yiddish – français – hébreu]

Khaim Grade, Farvaksene vegn : lider un poemes / פֿאַרוואַקסענע וועגן : לידער און פּאָעמעס (Chemins recouverts : poèmes), Paris, Yidisher Folks-farband, 1947, 148 p.

Shmerke Katsherginski, Dos gezang fun Vilner geto / דאָס געזאַנג פֿון ווילנער געטאָ (Le chant du ghetto de Vilnius), gezamlt, derklert un hakdome fun Sh. Katsherginski, Paris, Farband fun di Vilner in Frankraykh, 1947, 52 p.

Yekhezkl Kornhendler, Briv fun Lektur : fir yor natsi-hershaft in Frankraykh / בריוו פֿון לעקטור : פֿיר יאָר נאַצי־הערשאַפֿט אין פֿראַנקרײַך (Lettres de Lectoure : quatre années d’Occupation nazie en France), Paris, Oyfgang, 1947, 381 p.

A. Rayski, 30 yor oktober-revolutsye un dos yidishe folk / 30 יאָר אָקטאָבער־רעוואָלוציע און דאָס ייִדישע פֿאָלק (30 ans de la Révolution d’octobre et le peuple juif), discours prononcé dans la salle Mutualité le 2 novembre 1947, à l’occasion du 30e anniversaire de la Révolution d’octobre, Paris, Gezelshaft Fraynd fun der Nayer Prese, [1947], 15 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Shivrelev, Tsum lakhn shtilerheyt / צום לאַכן שטילערהייט (Pour rire silencieusement : contes humoristiques), Paris, 1947, 30 p.

Sholem-Aleykhem [Sholem Rabinovitsh], Der zeyger / דער זייגער (L’horloge), ill. M. Bahelfer, Paris, Farband fun yidishe kultur-gezelshaftn in Frankraykh, 1947, [16] p.

Mordkhe Shtrigler, In a fremdn dor : lider un poemen / אין אַ פֿרעמדן דור : לידער און פּאָעמען (Dans une autre génération : poèmes), Paris, Yidisher folks-farband / Ed. de l’Union populaire juive de France, 1947, 254 p.

Moyshe Shulshteyn, A boym tsvishn khurves : lider un poèmes / אַ בוים צווישן חורבֿות : לידער און פּאָעמעס (Un arbre parmi les ruines : poèmes), couv. : Arthur Kolnik, Paris, Oyfsnay, 1947, 290 p.

Khaim Sloves, Nekome-nemer : tragedye in dray aktn, nayn bilder / נקמה־נעמער : טראַגעדיע אין דרײַ אַקטן, נײַן בילדער (Les vengeurs : tragédie en trois actes, neufs tableaux), couv. : Moyshe Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1947, 94 p.

Yankev Tsineman, Di geshikhte fun tsienizm / די געשיכטע פֿון ציוניזם (Histoire du sionisme), Paris, 1947, vol. 1 : Fun di eltste tsaytn biz Teodor Hertsls toyt [vol. 2 : 1949]

Dovid Zaritski, Oysgetriknte oygn / אויסגעטריקנטע אויגן (Les yeux secs), Paris, Beshar, 1947, 51 p.

1948

Der denkmol fun yidisher gvure un martirertum / דער דענקמאָל פֿון ייִדישער גבֿורה און מאַרטירערטום / Le Monument du ghetto de Varsovie / Pomnik ku czci ghetta warszawskiego, Paris, 1948, 16 p. [yiddish – français – polonais]

Der protses fun 17tn yanuar 1948 un di farteydikungs-aktsye letoyves di nay ayngevanderte Yidn, korbones fun natsi-rezhim / דער פּראָצעס פֿון 17טן יאַנואַר 1948 און די פֿאַרטיידיקונגס־אַקציע לטובֿת די נײַ אײַנגעוואַנדערטע ייִדן, קרבנות פֿון נאַצי־רעזשים  (Le procès du 17 janvier 1948 et la défense de nouveaux immigrés juifs, victimes du régime nazi) ; [sur la couverture :] Korbones fun hitlerizm farn gerikht ; Nay ayngevanderte ir zent nisht aleyn ! : De Moro-Giafferi, Justin Godard, Sh. Lederman, Frenkel oyfn groysn protses fun 17tn yanuar 1948 ; Paris, Farband fun di yidishe gezelshaftn in Frankraykh / Farband far vidershtand un kegnzaytiker hilf / Organizatsye fun poylishe Yidn,  1948, 16 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

In dinst fun der yidisher gezelshaft : tetikeyt-barikht fun Arbeter-ring, Pariz, oktober 1947 – oktober 1948 / אין דינסט פֿון דער ייִדישער געזעלשאַפֿט : טעטיקייט־באַריכט פֿון אַרבעטער־רינג, פּאַריז, אָקטאָבער 1947 – אָקטאָבער 1948 (Au service de la société juive : rapport d’activités de l’Arbeter-ring [Cercle amical], Paris, octobre 1947 – octobre 1948), Paris, Arbeter-ring, 1948, 24 p.

In kamf far frayheyt : ondenk-bukh gevidmet di yidishe profesyonele tuer in Frankraykh, gefaln in kamf kegn fashizm / אין קאַמף פֿאַר פֿרײַהייט : אָנדענק־בוך געווידמעט די ייִדישע פּראָפֿעסיאָנעלע טוער אין פֿראַנקרײַך, געפֿאַלן אין קאַמף קעגן פֿאַשיזם (Combattants de la Liberté : recueil commémoratif consacré aux militants immigrés juifs de la C. G. T. tombés dans la lutte contre le fascisme), éd. : Y. Hirsh, G. Kenig, aroysgegebn durkh der Yidisher intersindikaler komisye bay der C.G.T., Paris, Oyfsnay, 1948, 278 p.

Mir zingen : zamlung fun arbeter- un folks-lider far kinder, yugnt un dervaksene / מיר זינגען : זאַמלונג פֿון אַרבעטער־ און פֿאָלקס־לידער פֿאַר קינדער, יוגנט און דערוואַקסענע (Nous chantons : recueil de chansons ouvrières et populaires pour enfants, jeunes et adultes), Paris, Helferkrayz baym SKIF in Frankraykh, Gezelshaft Kinder-fraynd / Mouvement populaire de l’enfance, 1948, 112 p.

Tsen yor Farband fun yidishe gezelshaftn / צען יאָר פֿאַרבאַנד פֿון ייִדישע געזעלשאַפֿטן (Dix années de l’Union des Sociétés Juives de France), aroysgegebn fun Farband fun yidishe gezelshaftn in Frankraykh, Paris, Oyfsnay, 1948, 162 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Mark Dvorzhetski, Yerusholaim-DeLite in kamf un umkum : zikhroynes fun vilner geto / ירושלים־דליטא אין קאַמף און אומקום : זכרונות פֿון ווילנער געטאָ (Lutte et chute de la Jérusalem-de-Lithuanie : histoire du Ghetto de Vilna) ,Paris, Yidisher Folksfarband in Frankraykh / Union populaire juive de France, Yidisher natsyonaler arbeter-farband in Amerike, 1948, 515 p.

Yisroel Efroykin, A khezhbn-hanefesh / אַ חשבון־הנפֿש (Un examen de conscience), Paris, A. B. Tserata, 1948, 491 p.

Yitskhok Gutvayn, A zeykher fun mayn shtetl Dzhikiv / אַ זכר פֿון מײַן שטעטל דזשיקיוו (Souvenir de ma bourgade Dzhikiv), Paris, 1948, 94 p.

Moyshe Hes [Moses Hess], Roym un Yerusholaim / רוים און ירושלים (Rome et Jérusalem), trad. et présenté par Nakhmen Sirkin, Paris, Tevye Grohar, 1948, 233 p. [Impr. M. Gelbart, 12 rue Ferdinand Duval, Paris 4e]

Lena Kikhler [Lena Küchler-Silberman], Mayne kinder / מײַנע קינדער (Mes enfants), traduit du polonais par Arn Tsofnas, Paris, Yidisher folksfarband in Frankraykh un tsienistisher arbeter-komitet, 1948, 330 p.

Yekhezkl Kornhendler, Alt Paris / אַלט פּאַריז (Vieux Paris), Paris, Oyfgang, 1948, 170 p., 2e éd. élargie, vol. 1 et 2 [1ère éd. : 1936]

Lo Duka [Joseph-Marie Lo Duca], Ben / בען (Benn), Paris, Grohar, 1948, 67 p. [Édition Toby Grohar, 23 rue Notre-Dame de Recouvrance, Paris 2e ; Impr. Gelbart, 20 rue Ferdinand Duval, Paris 4e]

Yitskhok-Leybush Peretz, A gilgl fun a nign : tsvantsik holtsshnitn inspirirt fun der khsidisher geshikhte / אַ גילגול פֿון אַ ניגון : צוואַנציק האָלצשניטן אינספּירירט פֿון דער חסידישער געשיכטע (Métamorphoses d’une mélodie : vingt gravures sur bois, inspirées du conte hassidique de I. L. Peretz), ill. : Arthur Kolnik, Paris, 1948, 25 p., 20 pl. [32 cm.]

Binyomin Shlevin, Di Yidn fun Belvil : roman / די ייִדן פֿון בעלוויל : ראָמאַן (Les Juifs de Belleville : roman), Paris, Oyfsnay, 1948, 359 p.

Mordkhe Shtrigler, Di ershte libe fun Kopl Matsh : roman / די ערשטע ליבע פֿון קאָפּל מאַטש : ראָמאַן (Le premier amour de Kopl Matsh : roman), Paris,Yidisher folks-farband in Frankraykh, 1948, 171 p.

Avrom Veyts, Oysyes in blut : dertseylungen / אותיות אין בלוט : דערציילונגען (Lettres ensanglantées : nouvelles), Paris, Oyfsnay, 1948, 271 p.

Yerakhmiel Virnik, Der alter Hashomer-hatsair / דער אַלטע השומר־הצעיר (Le vieux Hashomer-hatsair), Paris, Betar, 1948, 13, 3 p.

Yehude Yakubovitsh, Ri Amelo : hilf un vidershtand / רי אַמעלאָ : הילף און ווידערשטאַנד (Rue Amelot : assistance et résistance), Paris, Colonie scolaire, 1948, 142 p.

1949

30 lider mit notn far shul un heym / דרײַסיק לידער מיט נאָטן פֿאַר שול און היים (30 chansons avec musique), Paris, Tsentrale kinder-komisye / Commission Centrale de l’Enfance, 1949, [41] p.

A yor nokh der aveyde : Moyshe Mendelson, Paris, Tsvishnlendisher koordinir-komitet fun bundishe un kroyvishe yidishe sotsyalistishe organizatsyes, 1949, 55 p.

Dos vort fun vidershtand un zig : zamlung fun untererdishe tsaytungen, oyfrufn un broshurn / דאָס וואָרט פֿון ווידערשטאַנד און זיג : זאַמלנג פֿון אונטערערדישע צײַטונגען, אויפֿרופֿן און בראָשורן (Paroles de la résistance et de la victoire : recueil de journaux, appels et brochures clandestines), préf. : Adam Rayski, ill. : K. Gleb, aroysgegebn durkh di Yidishe progresive vidershtand-organizatsyes in Frankraykh in der tsayt fun der natsisher okupatsye 1940-1944, gezamlt un tsugegreyt tsum druk durkhn Dokumentatsye-tsenter baym Farband far vidershtand un kegnzaytiker hilf, Paris, Oyfsnay, 1949, 266 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Maapilim-bukh / מעפּילים־בוך (Le livre des Maapilim), trad. de l’hébreu par Moyshe Kalkhheym, éd. Moyshe Basok, gekirtste oysgabe, Paris, Eyropeisher byuro fun der tsienistisher velt-organizatsye in Pariz, 1949, 441 p.

Pen tishkakh : kedey nisht tsu fargesn ! Haynttsaytiker yidisher dokumentatsye-tsenter / פּן תּשכּח : כּדי נישט צו פֿאַרגעסן ! הײַנטצײַטיקער ייִדישער דאָקומענטאַציע־צענטער (Pour ne pas oublier ! Centre de documentation juive contemporaine), Paris, Haynttsaytiker yidisher dokumentatsye-tsenter / CDJC, [1949], 39 p. [Impr. É. P., 232 rue de Charenton, Paris 12e]

Lui Aragon [Louis Aragon], Dos roymishe rekht ekzistirt nisht mer : dertseylung / דאָס רוימישע רעכט עקזיסטירט נישט מער : דערציילונג (Le droit romain n’est plus), traduction en yiddish : B. Shlevin, coll. Yidishe folks-biblyotek, Paris, Poylishe Yidn in Frankraykh, 1949, 60 p.

Leyb Byaler, Oysgetrifte likht : lider / אויסגעטריפֿטע ליכט : לידער (Bougies consumées : poèmes), couv. Dorota Szenfeld, Paris, aroysgegebn durkh a grupe fraynd, 1949, 47 p. [Impr. Éditions Polyglottes]

Mordkhe Gebirtig, Mayne lider / מײַנע לידער (Mes chansons), Paris, Farlag Davke baym Farband fun poylishe Yidn in Frankraykh, 1949, 159 p.

Moyshe Gildenman, Khurbn Korets / חורבן קאָרעץ (La destruction de Korets), Paris, 1949, 78 p.

Moyshe Grosman, In farkisheftn land fun legendarn Dzhugashvili : mayne zibn yor lebn in Ratn-Farband, 1930-1946 / אין פֿאַרכּישופֿטן לאַנד פֿון לעגענדאַרן דזשוגאַשווילי : מײַנע זיבן יאָר לעבן אין ראַטן־פֿאַרבאַנד, 1939 – 1946 (Au pays ensorcelé du légendaire Djougachvili : mes sept années en Union Soviétique, 1939-1946), Paris, Emes un frayhayt, 1949, vol. 1 (318 p.), vol. 2 (336 p.) [2e éd. 1950]

Hersh-Mendl [Hersh-Mendl Shtokfish], An entfer undzere kritiker / אַן ענטפֿער אונדזערע קריטיקער (Une réponse à nos critiques), Paris, Zelbsthilf, 1949, 135 p. [Association Zelbsthilf, 15 rue Béranger, Paris ; Impr. Gelbart, 20, rue Ferdinand-Duval, Paris 4e]

Yankev Kahan, Fun eygenem gortn / פֿון אייגענעם גאָרטן (De mon propre jardin), Paris, 1949, 112 p.

Shmerke Katsherginski, Tsvishn hamer un serp : tsu der geshikhte fun der likvidatsye fun der yidisher kultur in Sovetn-Rusland / צווישן האַמער און סערפּ : צו דער געשיכטע פֿון דער ליקווידאַציע פֿון דער ייִדישער קולטור אין סאָוועטן־רוסלאַנד (Entre marteau et faucille : à propos de la liquidation de la culture juive en U.R.S.S.), Paris, A grupe fraynd fun Vilne, 1949, 95 p.

P. Litvin, “Vos vet zayn nokh dem” oder “Der tsurikker fun di bushls” / א„וואָס וועט זײַן נאָך דעם“ אָדער „דער צוריקקער פֿון די בושלס“ (“Qu’arrivera-t-il ensuite” ou “Le retour des cigognes”), Paris, 1949, 66 p. [Impr. Avouka, 3 rue des Cloys, Paris 18e]

Yitskhok Refoel [I. Raphael (Werfel)], Fun di kvaln funem khsidishn folklor / פֿון די קוואַלן פֿונעם חסידישן פֿאָלקלאָר (Des sources du folklore hassidique), traduit de l’hébreu par A. Rubinshteyn, Paris, Undzer veg, 1949, 155 p.

Leyb Rokhman, Un in dayn blut zolstu lebn : togbukh 1943-1944 / און אין דײַן בלוט זאָלסטו לעבן : טאָגבוך 1943 – 1944 (Et dans ton sang tu vivras : journal 1943-1944), Paris, Les Amis de Minsk-Mazowiecki, 1949, 383 p.

Avrom Rozenshteyn, Un di zun hot far undz oyfgeshaynt ! : a proyekt far a dokumentaln kino-stsenarye / און די זון האָט פֿאַר אונדז אויפֿגעשײַנט ! : אַ פּראָיעקט פֿאַר אַ דאָקומענטאַלן קינאָ־סצענאַריע (Et le soleil a brillé pour nous : projet de scénario), Paris, 1949, 23 p.

Moyshe Sambatyen, A zekster veltteyl : roman / אַ זעקסטער וועלטטייל : ראָמאַן (Un sixième du monde : roman), Paris, T. Grohar, 1949-1953, vol. 1 : Farumerte kindheyt, 1949, 346 p. ; vol. 2 : Kleyne shpan in a groyser shtot, 1949, 375 p. ; vol. 3 : A tsetribene stade, 1949, 424 p. [vol. 1-10, 1949-1953]

Moyshe Shulshteyn, Tsvishn ruinen un rushtovanyes : fun a rayze in Poyln / צווישן רויִנען און רושטאָוואַניעס : פֿון אַ רײַזע אין פּוילן (Parmi les ruines et les échafaudages : d’un voyage en Pologne), Paris, Yidishe folks-biblyotek, 1949, 109 p.

Khaim Sloves, Homens mapole : folksshpil in fir aktn / המנס מפּלה : פֿאָלקסשפּיל אין פֿיר אַקטן (La défaite d’Aman : comédie en quatre actes), couv. : Arthur Kolnik, Paris, Oyfsnay, 1949, 102 p.

Yisroel Tabaksblat, Avodim hoyinu… : zikhroynes fun di katset-lagern / עבֿדים היינו… זכרונות פֿון די קאַצעט־לאַגערן (Nous étions esclaves… : mémoires des camps de concentration), Paris, Yidisher folks-farband in Frankraykh, 1949, 206 p.

Yankev Tsineman, Di geshikhte fun tsienizm / די געשיכטע פֿון ציוניזם (Histoire du sionisme), Paris, 1949, vol. 2 : Fun Teodor Hertsls toyt in 1904 biz tsu der shafung fun Medines Yisroel in 1948 [vol. 1 : 1947]

Yoysef Vaynberg, Der tsienizm oyf naye vegn / דער ציוניזם אויף נײַע וועגן (Le sionisme sur de nouveaux chemins), Paris, Ekho-tsinist, 1949, 47 p.

M. Vilner [M. Wilner], Geeynikt in kamf far sholem un kegn antisemitizm : rede gehaltn dem 3tn april 1949 oyf dem Natsyonal-rat fun “Unyon” / געאייניקט אין קאַמף פֿאַר שלום און קעגן אַנטיסעמיטיזם : רעדע געהאַלטן דעם 3טן אַפּריל 1949 אויף דעם נאַציאָנאַל־ראַט פֿון אוניאָן (Unis dans le combat pour la paix et contre l’antisémitisme : discours tenu le 3 avril 1949 au Conseil national de l’Union), Paris, Farband far vidershtand un kegnzaytiker hilf (Unyon), 1949, 31 p. [sur la couverture : Geeynikt in kamf kegn antisemitizm un far sholem]

1950

Dem ondenk fun di martirer un kemfer fun Varshever geto / דעם אָנדענק פֿון די מאַרטירער און קעמפֿער פֿון וואַרשעווער געטאָ (En souvenir des martyrs et des combattants du Ghetto de Varsovie), 31 dessins de Moris Mendzhitski, un poème de Paul Éluard (traduction yiddish : Mordkhe Litvin), Paris, Oyfsnay, 1950, [8], [31] p.

Der fraynd fun Radom : 1925-1950 / דער פֿרײַנד פֿון ראַדאָם : 1925 – 1950 (L’Ami de Radom), aroysgegebn fun der Gezelshaft Fraynd fun Radom in Pariz tsum 25-yorikn yubiley, Paris, Gezelshaft Fraynd fun Radom, décembre 1950, 71 p. [N° 43 de la revue Der Fraynd fun Radom ; Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Der veg tsu frayheyt : ilustrirte oysgabe gevidmet dem oyfshtand fun Varshever geto, april 1943 – 1950 / דער וועג צו פֿרײַהייט : אילוסטרירטע אויסגאַבע געווידמעט דעם אויפֿשטאַנד פֿון וואַרשעווער געטאָ, אַפּריל 1943 – 1950 (La Voie de la Liberté : édition non périodique ; édition illustrée en souvenir du soulèvement du Ghetto de Varsovie), couv. Moyshe Bahelfer, aroysgegebn fun Frantseyzishn fareyn fun poylishe Yidn in Pariz / Association des Juifs français originaires de Pologne, 14 rue de Paradis, Paris, éd. Yidishe Folks-biblyotek, 1950, 15 p., [Impr. Abécé, 11 rue Louis Blanc, Paris 10e]

Haynt iz Purim ! / הײַנט איז פּורים (Aujourd’hui, c’est Pourim !), aroysgegebn durkh di shiler fun 2tn kurs fun Lerer-seminar, Paris, Pourim, 1950, 12 p.

Yisroel Ashendorf, Vey un vander : lider / וויי און וואַנדער : לידער (Douleur et errance : poèmes), Paris, Yidisher PEN-Club, mit der hilf fun der Kultur-opteylung baym JOINT in Frankraykh, 1950, 123 p.

Elyohu Botshko, Khagim uzmanim : gezamlte artiklen vegn yomim-toyvim un andere problemen fun yaades / חגים וזמנים : געזאַמלטע אַרטיקלען וועגן יומים־טובֿים און אַנדערע פּראָבלעמען פֿון יהדות (Fêtes : recueil d’articles sur les fêtes juives et autres aspects du judaïsme), Paris, Moria, 1950, 142 p.

Moyshe Gildenman, Motele der yunger partizaner / מאָטעלע דער יונגער פּאַרטיזאַנער (Motele, le jeune maquisard), Paris, 1950, 197 p.

Moyshe Gildenman, Oyfn veg tsum zig : tipn fun yidishe partizaner  / אויפֿן וועג צום זיג : טיפּן פֿון ייִדישע פּאַרטיזאַנער (En route vers la victoire : silhouettes de maquisards juifs), couv. M. Bahelfer, coll. Yidishe folks-biblyotek, Paris, Organizatsye fun di poylishe Yidn in Frankraykh, 1950?, 48 p.

Moyshe Gildenman, Yidishe tekhter / ייִדישע טעכטער (Femmes juives), Paris, 1950, 208 p. [Impr. ABECE]

Yekhiel Granatshteyn, Ikh hob gevolt lebn / איך האָב געוואָלט לעבן (Je voulais vivre), coll. Bikher-serye fun yidishn PEN-Club opteylung in Frankraykh, Paris, A. B. Tserata, 1950, 209 p.

Moyshe Grosman, In farkisheftn land fun legendarn Dzhugashvili : mayne zibn yor lebn in Ratn-Farband, 1930-1946 / אין פֿאַרכּישופֿטן לאַנד פֿון לעגענדאַרן דזשוגאַשווילי : מײַנע זיבן יאָר לעבן אין ראַטן־פֿאַרבאַנד, 1939 – 1946 (Au pays ensorcelé du légendaire Djougachvili : mes sept années en Union Soviétique, 1939-1946), Paris, Emes un frayhayt, 1950, vol. 1 (318 p.), vol. 2 (336 p.) [2e éd.]

Yekhiel Hofer, Lider fun der nakht / לידער פֿון דער נאַכט (Poèmes de la nuit), 1950

Yankev Kahan, Oyf di vegn fun yidishn kiyem : natsyonal filosofishe batrakhtungen / אויף די וועגן פֿון ייִדישן קיום : נאַציאָנאַל פֿילאָסאָפֿישע באַטראַכטונגען (Sur les chemins de la permanence du peuple juif : réflexions nationales et philosophiques), Paris, Tserata, 1950, 130 p.

Yisroel-Khaim Klinger [Charles S. Klinger], Oyf galitsishe felder : dertseylungen / אויף גאַליצישע פֿעלדער : דערציילונגען (Sur les champs de Galicie : trois nouvelles), Paris, Fraye horizontn, 1950, 77 p.

Binyomen Resler [Benjamin Ressler], Der veg tsu Yisroel : roman / דער וועג צו ישׂראל : ראָמאַן (Le chemin vers Israël : roman), Paris – New York, Undzer vort, 1950, 223 p. [avec la participation de Dovid Ignatov literatur-fond, New York ; 1ère partie d’une trilogie]

Moyshe Sambatyen, A zekster veltteyl : roman / אַ זעקסטער וועלטטייל : ראָמאַן (Un sixième du monde : roman), Paris, T. Grohar, 1950, vol. 4 : Farloshene shayters, 1950, 352 p. [vol. 1-10, 1949-1953]

Shimen Shpund, Der letster fun di lamed-vov : lider / דער לעצטער פֿון די ל״ו : לידער (Le dernier des pieux : poèmes), couv. : Mané-Katz, aroysgegebn mit der hilf fun der kultur-opteylung baym JOINT in Frankraykh, Paris, Editions Polyglottes, 1950, 52 p.

Moyshe Shulshteyn, A regn-boygn iber grenetsn : lider un poemes / אַ רעגן־בויגן איבער גרענעצן : לידער און פּאָעמעס (Un arc-en-ciel au-dessus des frontières : poèmes), Paris, Yidishe folks-biblyotek, 1950, 251 p.

Moyshe Shulshteyn, Der nign fun doyres : dramatishe poeme in nayn bilder / דער ניגון פֿון דורות : דראַמאַטישע פּאָעמע אין נײַן בילדער (La mélodie des générations : poème dramatique en neuf tableaux), couv. : M. Bahelfer, aroysgegebn funem Fareyn fun poylishe Yidn in Frankraykh, Paris, Yidishe folks-biblyotek, 1950, 100 p.

Shmuel-Abe Snyeg, Seyfer tares-hamishpokhe / ספֿר טהרת־המשפּחה (Pereté de la famille), ibergezetst un tsuzamengeshtelt fun harov Sh. A. Snyeg (Minkhn), Paris, [1950], 23 p. [Impr. Gelbart, 20 rue Ferdinand Duval, Paris 4e]

Moris Torez [Maurice Thorez], A zun fun folk / אַ זון פֿון פֿאָלק (Fils du peuple), Paris, Éd. Sociales, 1950, 210 p.

Daniel Tsharni, Lider / לידער (Poèmes), ill. : Benn, Paris, A. B. Tserata, 1950, 61 p. [Impr. ABECE]

Avrom Zak, Tsvishn shotns : dertseylungen / צווישן שאָטנס : דערציילונגען (Parmi les ombres : nouvelles), couv. : Benn, Paris, Yidisher PEN-Club, 1950, 158 p.

 

1951

Bleterndik Peretsn… : eynike oystsugn tsum hundertstn geboyrn-tog fun groysn shrayber, 1851-1951 / בלעטערנדיק פּרצן… : אייניקע אויסצוגן צום הונדערטסטן געבויערן־טאָג פֿון גרויסן שרײַבער (Centième anniversaire de J. L. Peretz), Paris, Oyfsnay, 1951, 15 p.

Tsvantsik yor yidisher Folkskhor in Pariz : 1930-1950 / צוואַנציק יאָר ייִדישער פֿאָלקסכאָר אין פּאַריז (Vingt ans de chorale yiddish à Paris : 1930-1950), Paris, Oyfsnay, 1951, XVIII, 135 p.

Yisroel Efroykin, Oyfkum un umkum fun yidishe goles-shprakhn un dyalektn / אויפֿקום און אומקום פֿון ייִדישע גלות שפּראַכן און דיאַלעקטן (Naissance et disparition des langues juives de la Diaspora), Paris, Kiyem / Kiyoum, 1951, 95 p.

Hersh Fenster, Undzere farpaynikte kinstler / אונדזערע פֿאַרפּײַניקטע קינסטלער (Nos artistes martyrs), avant-propos Marc Chagall, page de titre Arthur Kolnik, Paris, 1951, 262 p. [Impr. ABECE]

Hersh Fenster, Han Riner : zayn lebn un shafn / האַן רינער, זײַן לעבן און שאַפֿן (Han Ryner, sa vie et son œuvre), Paris – Tel Aviv, Biblyotek Fraye Tribune, 1951, 31 p.

Yitskhok Finer, Di sho fun beyn-hashmoshes : dertseylungen fun di okupatsye-yorn / די שעה פֿון בין-השמשות : דערציילונגען פֿון די אָקופּאַציע־יאָרן (L’heure du crépuscule : nouvelles des années d’Occupation), Paris, Oyfsnay, 1951, 210 p.

Herman Frank, Anarkho-sotsyalistishe ideyen un bavegungen bay Yidn : historishe un teoretishe aynfirung / אַנאַרכאָ־סאָציאַליסטישע אידייען און באַוועגונגען בײַ ייִדן : היסטאָרישע און טעאָרעטישע אײַנפֿירונג (Les idées et mouvements anarcho-socialistes parmi des Juifs : introduction historique et théorique), Paris – Tel Aviv, Biblyotek Fraye Tribune, 1951, 66, 6 p. [Impr. Éditions polyglottes, 232 rue de Charenton, Paris 12e]

Khaim-Leyb Fuks, Sho fun lid : lider un poemen / שעה פֿון ליד : לידער און פּאָעמען (L’Heure de la poésie : poèmes), couv. Shmuel Blum, Paris, Yidisher PEN-Club, 1951, 126 p.

Efroim Kaganovski, Shriftn : noveln / שריפֿטן : נאָוועלן (Écrits : nouvelles), Paris, Farband fun di yidishe gezelshaftn in Frankraykh, Yubiley-oysgabe, 1951, 328, XVI p.

Yankev Kahan, Labirintn fun gedank : aforizmen un shprikhverter / לאַבירינטן פֿון געדאַנק : אַפֿאָריזמען און שפּריכווערטער (Labyrinthes de la pensée : aphorismes et proverbes), Paris, Tshapnik, 1951, 129 p.

Moyshe Knapheys, Levone-krikher : poemen / לבֿנה־קריכער : פּאָעמען (Les pêcheurs de lune : poèmes), coll. Bikher fun yidishn PEN-Club, Paris, aroysgegebn mit der hilf fun der kultur-opteylung baym JOINT in Frankraykh, 1951, 206 p.

Rivke Kope, Toy fun shtilkeyt : lider 1946-1950 / טוי פֿון שטילקייט : לידער 1946 – 1950 (La rosée du silence : poèmes 1946-1950), Paris, 1951, 91 p.

Étienne de La Boétie, Frayvilike shklaferay / פֿרײַוויליקע שקלאַפֿערײַ (Discours de la servitude volontaire), traduit du français par Khananel Shoton, postface : Herman Frank, Paris – Tel Aviv, Frayer gedank / Pensée libre, 1951, 79 p. [Impr. Éditions polyglottes, Paris 12e]

Itsik Manger, Medresh Itsik / מדרש איציק (Midrash d’Itsik), couv., ill. Arthur Kolnik, Paris – Genève, Itsik Manger yoyvl-komitet / Comité Itzik Manger auprès de l’Association des écrivains et journalistes juifs de France, 1951, 200 p. [Itsik Manger, Gezamlte shriftn, vol. 1, édité en l’honneur du 50e anniversaire du poète]

Ayzik Remba, Zhabotinskis teg un nekht : erinerungen fun zayn privat-sekretar / זשאַבאָטינסקיס טעג און נעכט : ערינערונגען פֿון זײַן פּריוואַט־סעקרעטאַר (Jours et nuit de Jabotinsky : souvenirs de son secrétaire), Paris, 1951, 317 p. [Impr. Moderne de la presse, 55 fbg St.-Denis, Paris 10e]

Moyshe Sambatyen, A zekster veltteyl : roman / אַ זעקסטער וועלטטייל : ראָמאַן (Un sixième du monde : roman), Paris, T. Grohar, 1951, vol. 5 : A grus fun yener velt, 1951, 352 p. ; vol. 6 : A fargesene toyve, 1951, 368 p. [vol. 1-10, 1949-1953]

Binyomin Shlevin, Geven iz es nekhtn : roman / געווען איז עס נעכטן : ראָמאַן (C’était hier : roman), Paris, Oyfsnay, Yidishe Folksbiblyotek baym Fareyn fun poylishe Yidn, 1951, 370 p.

Yankev Tsineman, Der fargesener novi : Maks Nordoys lebns-geshikhte, byografishe shilderung / דער פֿאַרגעסענער נבֿיא : מאַקס נאָרדויס לעבנס־געשיכטע, ביאָגראַפֿישע שילדערונג (Le prophète oublié : récit biographique de la vie de Max Nordau), Paris – New York, 1951, 302 p.

Yitskhok Yanasovitsh, A shtub in shtetl : poeme / אַ שטוב אין שטעטל : פּאָעמע (Un foyer dans la bourgade : poème), aroysgegebn mit der hilf fun der kultur-opteylung fun JOINT in Frankraykh, Paris, Bikher fun yidishn PEN-Club, 1951, 122 p.

1952

Folks-solidaritet mit di gelitene fun der farfleytsung in Yisroel / פֿאָלקס־סאָלידאַריטעט מיט די געליטענע פֿון דער פֿאַרפֿלייצונג אין ישׂראל (Rapport du Comité populaire d’aide aux victimes des inondations en Israël), Paris, 1952, 31 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Oysshtelung fun 181 manuskriptn, inkunablen un andere zeltene oysgabn fun der Biblyotek Yudaika Simonsenyana in Kopenhagen / אויסשטעלונג פֿון 181 מאַנוסקריפּטן, אינקונאַבלען און אַנדערע זעלטענע אויסגאַבן פֿון דער ביבליאָטעק יודאַיקאַ סימאָנסעניאַנאַ אין קאָפּענהאַגען  (Exposition de 181 manuscrits, incunables et autres éditions rares de la Bibliotheca Judaica Simonseniana de Copenhague), organizirt durkh dem Muzey fun yidisher folkskunst untern patronazh fun dem Fareyniktn yidishn sotsyal-fond, 18-30 décembre 1952, Galérie Royale, 11 rue Royale, Paris, 1952, 63 p. [Titre sur la couverture: Hebreishe zeltene sforim fun der Keniglekher Biblyotek in Kopenhagen : manuskriptn, inkunablen, oysgabn fun 16tn yorhundert ; Impr. Éditions Polyglottes, 232 rue de Charenton, Paris 12e]

In nomen fun di Yidn / אין נאָמען פֿון די ייִדן (Au nom des Juifs), Vegn di unterhandlungen tsvishn di forshteyer fun gevise yidishe organizatsyes un der regirung fun Yisroel mit der daytsher regirung fun Bonn ; aroysgegebn durkhn Farband far vidershtand un kegnzaytiker hilf (Unyon), Paris, U.J.R.E., [1952], 31 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Dos bukh fun Lublin : zikhroynes, gvies-eydes un materyaln ibern lebn, kamf un martirertum fun Lubliner yidishn yishev / דאָס בוך פֿון לובלין : זכרונות, גבית־עדות און מאַטעריאַלן איבערן לעבן, קאַמף און מאַרטירערטום פֿון לובלינער ייִדישן ייִשובֿ (Le livre du souvenir de Lublin : mémoires, témoignages et matériaux concernant la vie, la lutte et le martyre de la communauté juive de Lublin), redaktirt : M. Litvin, M. Lerman, Paris, Parizer komitet far shafn a monografye vegn yidishn yishev in Lublin, 1952, 685 p.

Yekhiel Aronson, Reb Khaim Prager : a bletl geshikhte in der tkufe fun vayisu vayakhnu khurbn / ר׳ חיים פּראַגער : אַ בלעטל געשיכטע אין דער תּקופֿה פֿון ויסעו ויחנו חורבן, (Reb Khaim Prager : une page d’histoire des temps de l’errance lors du génocide), Paris, 1952, 29 p.

Mark Jarblum, Der emes vegn di unterhaltungen mit Daytshland / דער אמת וועגן די אונטערהאַלטונגען מיט דײַטשלאַנד (La vérité sur les pourparlers avec l’Allemagne), Paris, Tsentral-komitet fun Poaley-tsiyen akhdes in Frankraykh, 1952, 47 p.

Yankev Kahan, Folk, gayst un land : eseyen / פֿאָלק, גײַסט און לאַנד : עסייען (Peuple, esprit et pays : essais), Paris, Tshapnik, 1952, 129 p.

Tsvi-Hirsh Kaminski, Geven a mol a shtot Berditshev… / געווען אַ מאָל אַ שטאָט בערדיטשעוו (Il était une fois la ville de Berditshev…), Paris, 1952, 95 p. [2e éd. : 1956]

G. Kenig, Undzere bafrayer : fartseykhenungen fun a gevezenem krigs-gefangenem / אונדזערע באַפֿרײַער : פֿאַרצייכענונגען פֿון אַ געוועזענעם קריגס־געפֿאַנגענעם (Nos libérateurs : notes d’un ancien prisonnier de guerre), couv. M. Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1952, 142 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis]

Arn Miednik, Poemen / פּאָעמען (Poèmes), Paris, Di goldene pave, 1952, 229 p.

Arn Miednik, Mesholim / משלים (Fables), ill. Moyshe Bahelfer, Paris, Di goldene pave, 1952, 195 p. [2 éd. la même année]

Yoysef Milner, Yidn in Frankraykh / ייִדן אין פֿראַנקרײַך (Les Juifs en France), Paris, Kiyem, 1952, 140 p. [date sur la couverture : 1953]

Yitskhok-Leybush Peretz, Mayne zikhroynes : baarbet far yugnt / מײַנע זכרונות : באַאַרבעט פֿאַר יוגנט (Mes souvenirs : édition pour la jeunesse), Paris, Biblyotek B : Far undzere kinder / Bibliothèque “Pour nos enfants”, 1952, 79 p. [Impr. Abécé, rue Louis-Blanc, Paris]

Yitskhok-Leybush Peretz, Monish : poème / מאָניש : פּאָעמע (Monish : poème), ill. : Pinkhes Schaar, Paris, 1952, [23] p. [34 cm. ; Impr. moderne de la presse]

Leon Polyakov [Léon Poliakov], Di gele late / די געלע לאַטע (L’étoile jaune), préf. Justin Godart, traduit du français par Ester Shtarkshteyn, coll. Forshungen un monografyes, 2, Paris, Haynttsaytiker yidisher dokumentatsye-tsenter, 1952, 93 p.

Leon Polyakov [Léon Poliakov], Yidn unter der italyenisher okupatsye / ייִדן אונטער דער איטאַליענישער אָקופּאַציע (Les juifs sous l’occupation italienne), collab. : Jacques Sabille, préf. Justin Godart, traduit du français par Ester Shtarkshteyn, Paris, Haynttsaytiker yidisher dokumentatsye-tsenter, 1952, 201 p. [Impr. E.P., 232 rue de Charenton, Paris 12e]

Moyshe Sambatyen, A zekster veltteyl : roman / אַ זעקסטער וועלטטייל : ראָמאַן (Un sixième du monde : roman), Paris, T. Grohar, 1952, vol. 7 : Der letster pruv, 1952, 588 p. ; vol. 8 : A farshpetikte kharote, 1952, 471 p. [vol. 1-10, 1949-1953]

Dora Teytlboym, Mitn ponem tsum lebn : rayze-ayndrukn / מיטן פּנים צום לעבן : רײַזע־אײַנדרוקן (Face à la vie : impressions de voyage), Paris, Oyfsnay, 1952, 245 p.

Yankev Tsineman, In gerangl : eseyen, artiklen, retsenzyes / אין געראַנגל : עסייען, אַרטיקלען, רעצענזיעס (En lutte : essais, articles et critiques), Paris, 1952, 203 p.

Avrom Veyts, A nayer tog geyt oyf : noveln / אַ נײַער טאָג גייט אויף : נאָוועלן (Un jour nouveau se lève : nouvelles), Paris, Oyfsnay, 1952, 202 p.

Yitskhok Yanasovitsh, Pesl der beser-kener : a maysele / פּעסל דער בעסער־קענער : אַ מעשׂהלע (Pesl je-sais-tout : conte), coll. Far undzere kinder, Biblyotek « A », Paris, 1952, 15 p.

1953

Tsienizm, antisemitizm un di groyse farshverung kegn sholem / ציוניזם, אַנטיסעמיטיזם און די גרויסע פֿאַרשווערונג קעגן שלום (Sionisme, antisémitisme et la grande conspiration contre la Paix), Paris, Farband far vidershtand un kegnzaytiker hilf (“Unyon”) / U.J.R.E., [1953], 47 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Yisroel Ashendorf, Shutfim fun goyrl : dertseylungen / שותּפֿים פֿון גורל : דערציילונגען (Partenaires en destin : nouvelles), Paris, Bikher fun yidishn PEN-Club, mit der hilf fun der Kultur-opteylung baym JOINT in Frankraykh, 1953, 197 p.

Leyzer Aykhenrand, Mimaamakim : lider un sonetn / ממעמקים : לידער און סאָנעטן (De profundis : poèmes et sonnets), Paris, Di goldene pave, 1953, 165 p.

Yitskhok Edison, Mayne fir yor in Sovyet-Rusland / מײַנע פֿיר יאָר אין סאָוויעט־רוסלאַנד (Quatre années en U.R.S.S.), Paris, 1953, 296 p.

Noyekh Gris, Tsvishn fraynd : finf yor in land vos hot bazigt dem hitlerizm / צווישן פֿרײַנד : פֿינף יאָר אין לאַנד וואָס האָט באַזיגט דעם היטלעריזם (Entre amis : souvenirs des années 1939-1945), Paris, Oyfsnay, 1953, 213 p.

Perl Halter, Dermonungen : lider un poemes / דערמאָנונגען : לידער און פּאָעמעס (Souvenirs : poèmes), couv. et dessins : Marek Halter, Paris, A. B. Tserata, 1953, 110 p.

Yankev Kahan, Tsu a nay lebn : dertseylungen / צו אַ נײַ לעבן : דערציילונגען (Vers une vie nouvelle : nouvelles), Paris, Tshapnik, 1953, 126 p.

Moyshe Sambatyen, A zekster veltteyl : roman / אַ זעקסטער וועלטטייל : ראָמאַן (Un sixième du monde : roman), Paris, T. Grohar, 1953, vol. 10 (parties 1 et 2) : Di oysgebenkte heym, 1953, 743 p. [vol. 1-10, 1949-1953]

Avrom Shulman, Gelekhter in der nakht : humoreskes un felyetonen / געלעכטער אין דער נאַכט : הומאָרעסקעס און פֿעליעטאָנען (Un rire dans la nuit : récits humoristiques et billets d’humeur), Paris, 1953, 172 p.

Khaim Sloves, Di Yoynes un der valfish : folksshpil in dray aktn / די יונהס און דער וואַלפֿיש : פֿאָלקסשפּיל אין דרײַ אַקטן (Les Jonas et la baleine : comédie en trois actes), Paris, Oyfsnay, 1953, 117 p.

1954

20 yor Naye Prese : 1934-1954 / צוואַנציק יאָר נײַע פּרעסע : 1934 – 1954  (20ième anniversaire de la Presse Nouvelle : 1934-1954), dir. D. Diamant, direction artistique : M. Bahelfer, Paris, Presse Nouvelle / Centre de documentation auprès de l’U.J.R.E., 1954, [66] p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e ; direction technique de A. Rosenzweig ; achevé d’imprimer 9.01.1954 ; comprend une partie en français]

Barikht fun undzer kultur- un dertsiung-tetikeyt in sezon 1953-1954 : fun oktober 1953 biz yuni 1954 / באַריכט פֿון אונדזער קולטור־ און דערציִונג־טעטיקייט אין סעזאָן 1953 – 1954 : פֿון אָקטאָבער 1953 ביז יוני 1954 (Rapport de nos activités culturelles et éducatives, d’octobre 1953 jusqu’à juin 1954), Paris, Kultur-tsenter baym Arbeter-ring, 1954, 13 p.

Menakhem Begin, Der oysveg / דער אויסוועג (L’issue), Paris, Di tsienistish-revizyonistishe organizatsye in Frankraykh, 1954, 30 p.

Leyzer Domankevisth, Fun aktueln un eybikn : eseyen / פֿון אַקטועלן און אייביקן : עסייען (Actuel et éternel : essais), Paris, 1954, 204 p.

Leyb Kurland, Vos yeder darf visn vegn gripe : vi azoy zikh farhitn… praktishe eytses / וואָס יעדער דאַרף וויסן וועגן גריפּע : ווי אַזוי זיך פֿאַרהיטן… פּראַקטישע עצות (La grippe : conseils pratiques), Paris, Veltfarband O.S.E., 1954, 16 p. [supplément au Folksgezunt, n° 50]

Leyb Kurland, Di fizishe antviklung funem kind : kontrol fun vog un vuks… : praktishe eytses / די פֿיזישע אַנטוויקלונג פֿונעם קינד : קאָנטראָל פֿון וואָג און וווּקס… : פּראַקטישע עצות (Le développement physique de l’enfant : le contrôle du poids et de la croissance : conseils pratiques), Paris, Veltfarband O.S.E., 1954, 16 p.

Avrom-Abe Liberman, Tsvishn Pletsl un Eyfl-turem : parizer reportazhn / צווישן פּלעצל און אייפֿל־טורעם : פּאַריזער רעפּאָרטאַזשן (Entre la rue des Rosiers et la Tour Eiffel), Paris, 1954, 160 p.

Moyshe Shulshteyn, A leyter tsu der zun : lider un poemes / אַ לייטער צו דער זון : לידער און פּאָעמעס (Une échelle vers le soleil : poèmes), Paris, Oyfsnay, 1954, 237 p.

Yankev Tsineman, In rabonishn shotn : byografisher roman vegn dem lebn fun Karl Marks un zayn yidishn dor / אין רבנישן שאָטן : ביאָגראַפֿישער ראָמאַן וועגן דעם לעבן פֿון קאַרל מאַרקס און זײַן ייִדישן דור (A l’ombre des rabbins : roman biographique sur Karl Marx et sa génération juive), Paris, 1954, 221 p.

Yoysef Vaynberg, Tsvishn Got un Fenrir / צווישן גאָט און פֿענריר (Entre Dieu et Fenrir), couv. : Benn, aroysgegebn durkh dem Frayen yidishn fareyn fun gevezene deportirte un internirte in Frankraykh, Paris, 1954, 285 p.

Avrom Veyts, Der bahaltener Yid / דער באַהאַלטענער ייִד (Le Juif camouflé), Paris, Arbeter-heym / Le Foyer juif, 1954, 191 p.

Elkhonen Vogler, Friling oyfn trakt : lider un poemen / פֿרילינג אויפֿן טראַקט : לידער און פּאָעמען (Printemps sur la route : poèmes), couv. M. Bahelfer, portrait : Benn, Paris, Farband fun di Vilner in Frankraykh, 1954, 186 p.

Moyshe Yungman, In shotn fun moyled : lider un poemen / אין שאָטן פֿון מולד : לידער און פּאָעמען (À l’ombre de la nouvelle lune : poèmes), coll. : Yung-Yisroel, Paris, Di goldene pave, 1954, 103 p.  [Impr. Yoysef Shekhter ; typographe : Naftole Milner]

1955

1000 yor yidish-lebn in Poyln / 1000 ans de vie juive en Pologne / 1000 shana yahadut Polin / 1000 años de vida de los judios en Polonia / 1000 lat życia Żydów w Polsce / 1000 years of Jewish life in Poland, rédigé par Michel Borwicz, Paris, Forshungs-tsenter far geshikhte baym Farband fun poylishe Yidn in Frankraykh, Centre d’études historiques (auprès de l’Association des Juifs Polonais en France), [1955], 440 p. [ouvrage en plusieurs langues, photos]

Almanakh : Pariz – 1955 / אַלמאַנאַך : פּאַריז 1955 (Almanach : Paris, 1955), comité de rédaction : Leyzer Domankevitsh, Yoysef Milner, Borvin Frenkel, Meshulem Levin, Paris, Fareyn fun yidishe shrayber un zhurnalistn in Frankraykh / Association des écrivains et journalistes juifs de France, 1955, 303 p.

Als der sof iz gut iz alles gut : anonime yidishe komedye fun sof 18tn yorhundert / אַלס דער סוף איז גוט איז אַללעס גוט : אַנאָנימע ייִדישע קאָמעדיע פֿון סוף 18טן יאָרהונדערט (Tout est bien qui finit bien : comédie anonyme de la fin du XVIIIe s.), édition, présentation : L. Fuks, Paris, Oyfsnay, 1955, [116] p.

Di dernerung fun kind : fun geburt biz 2 yor / די דערנערונג פֿון קינד : פֿון געבורט ביז 2 יאָר (L’alimentation de l’enfant : de la naissance jusqu’à l’âge de deux ans), coll. Folks-biblyotek O.S.E., heft 4, Paris, Veltfarband O.S.E, 1955, 24 p.

Di psikhishe antviklung fun kind : praktishe eytses / די פּסיכישע אַנטוויקלונג פֿון קינד : פּראַקטישע עצות (Le développement psychique de l’enfant : conseils pratiques), coll. Folks-biblyotek O.S.E., heft 3, Paris, Veltfarband O.S.E, 1955, 16 p.

H. Fayerman, Higyene fun der elter : praktishe eytses / היגיענע פֿון דער עלטער : פּראַקטישע עצות (L’Hygiène de la vieillesse : conseils pratiques), coll. : Folks-biblyotek OSE, Paris, OSE, 1955, 32 p.

Vladimir Grosman [Grossman], Amol un haynt / אַמאָל און הײַנט (Jadis et aujourd’hui), Paris, 1955, 208 p. [Impr. Gelbart]

Yekhezkl Kornhendler, A gast fun yener velt / אַ גאַנסט פֿון יענער וועלט (Un revenant), Paris, Oyfgang, 1955, 155 p.

Ber Kutsher, Geven a mol Varshe : zikhroynes / געווען אַ מאָל וואַרשע : זכרונות (Il était une fois Varsovie : mémoires), couv., ill. : Henryk Berlewi, aroysgegebn mit der hilf fun der kultur-opteylung baym JOINT in Frankraykh, Paris, 1955, 331 p.

Yoysef Opatoshu, A tog in Regensburg / אַ טאָג אין רעגענסבורג (Une journée à Regensburg), Paris, Di goldene pave, 1955, 106 p. [date sur la couverture : 1956]

Binyomin Shlevin, Dos hoyz oyf der topoln-gas : roman / דאָס הויז אויף דער טאָפּאָלן־גאַס : ראָמאַן (La maison dans la rue des Peupliers : roman), Paris, Oyfsnay, 1955, 269 p.

Avrom Shulman, Tsvishn shvarts un vays : eseyen un felyetonen / צווישן שוואַרץ און ווײַס : עסייען און פֿעליעטאָנען (Entre noir et blanc : essais et billets d’humeur), Paris, Vayter, 1955, 175 p.

Pelte Tsuker, Der kamf geyt vayter : tragedye in dray aktn / דער קאַמף גייט ווײַטער : טראַגעדיע אין דרײַ אַקטן (La lutte continue : tragédie en trois actes), Ivry, Aux Travailleurs, 1955, 134 p.

1956

Yitskhok Edison, Poyln nokh der « bafrayung » / פּוילן נאָך דער ״באַפֿרײַונג״ (La Pologne après la « Libération »), Paris, 1956, 166 p. [Impr. Gelbard]

Borvin Frenkel, In shotn fun metshetn : rayze-ayndrukn / אין שאָטן פֿון מעטשעטן : רײַזע־אײַנדרוקן (A l’ombre des mosquées : impressions de voyage), Paris, 1956, 150 p. [Impr. Gelbart]

Yankev-Yitskhok Fridman, Azoy hot gezogt Yankl-Zhak : humoreskes / אַזוי האָט געזאָגט יאַנקל־זשאַק : הומאָרעסקעס (Ainsi parlait Yankl-Jacques : récits humoristiques), Paris, Oyfsnay, 1956, 158 p.

Shmaryahu Gutman, A keyt fun doyres : roman / אַ קייט פֿון דורות : ראָמאַן (Une chaîne de générations : roman), Paris, Groynemkin, 1956, 254 p.

Y. Hirsh, 40 fragn un entfers vegn Yiroel un dem noentn mizrekh / פֿערציק פֿראַגן און ענטפֿערס וועגן ישׂראל און דעם נאָענטן מיזרח (Quarante questions et réponses sur Israël et le Proche-Orient), Paris, Naye Prese, 1956, 79 p. [Supplément de La Presse Nouvelle du 31 décembre 1955]

Efroim Kaganovski, Yidishe shrayber in der heym / ייִדישע שרײַבער אין דער היים (Ecrivains yiddish dans l’intimité), Yubiley-oysgabe, Paris, Oyfsnay, 1956, 526 p.

Tsvi-Hirsh Kaminski, Geven a mol a shtot Berditshev… / געווען אַ מאָל אַ שטאָט בערדיטשעוו (Il était une fois la ville de Berditshev…), Paris, 1956, 101 p. [2e éd.]

Avrom Rudi [Abraham Rudy], Der emes vegn sheker / דער אמת וועגן שקר (La vérité sur le mensonge), couv. : Devi Tushinski, Paris, 1956, 222 p. [Impr. Moderne de la presse, 55 fbg St.-Denis, Paris 10e]

Binyomin Shlevin, Dos tsugezogte land : roman / דאָס צוגעזאָגטע לאַנד : ראָמאַן (La terre promise : roman), Paris, Oyfsnay, 1956, 200 p.

Yankev Tsineman, Teodor (Binyomen Zev) Hertsl : byografishe shilderung fun zayn lebn un tetikeyt / טעאָדאָר (בנימין־זאבֿ) הערצל : ביאָגראַפֿשיע שילדערונג פֿון זײַן לעבן און טעטיקייט (Théodore Herzl : biographie), Paris, 1956, 509 p.

1957

Di Sinay-ekspeditsye un di tsukunft fun Yisroel / די סיני־עקספּעדיציע און די צוקונפֿט פֿון ישׂראל (L’expédition du Sinaï et l’avenir de l’État d’Israël) ; supplément de la Presse Nouvelle du 19 janvier 1957, Paris, Naye Prese, 1957, 39 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Eyropeishe konferents fun Keren Hayesod / אייראָפּעיִשע קאָנפֿערענץ פֿון קרן היסוד. המגבית המאוחדת לישראל (Conférence européenne du Keren Hayesod), 23-24 mars 1957, Paris, [1957], 43 p. [Impr. Moderne de la Presse, 55 fbg St. Denis, Paris 10e]

Rivke Akerman, Poemen un lider fun payn / פּאָעמען און לידער פֿון פּײַן  (Poèmes et chants de douleur), couv. et portrait : Henryk Berlewi, Paris, 1957, 96 p. [titre sur la couv. : Lider fun payn.  Gezetst un gedrukt bay Maks Hershboym, Impr. de la Harpe, 32 rue des Meaux, Paris, 19e]

K. Benek, Unter di parizer himlen : dertseylungen un reportazhn / אונטער די פּאַריזער הימלען : דערציילונגען און רעפּאָרטאַזשן (Sous les cieux de Paris : nouvelles et reportages), couv. Mané-Katz, Paris, Oyfsnay, 1957, 249 p.

Moyshe Sambatyen, Partsufim un uvdes : noveln / פּרצופֿים און עובֿדות (Faits et visages), couv., page de titre : Arthur Kolnik, Paris, 1957, 407 p. [Impr. Editions polyglottes]

Avrom Skornik, Ven Khrushtshev hot gekhanfet Stalinen… / ווען כרושטשעוו האָט געחנפֿעט סטאַלינען (Quand Khrouchtchev a flatté Staline), Paris, C.A.D.D., 1957, 15 p.

Beynish Zilbershteyn, Gezamlte lider / געזאַמלטע לידער (Poèmes réunis), portrait : Y. Tinovitski, Paris, Mishpokhe-komitet, 1957, 199 p. [Impr. Maks Hershboym, 32 rue de Meaux, Paris 19e]

1958

15 yor “Unyon” : 1943-1958 / פֿופֿצן יאָר „אוניאָן“ : 1943 – 1958 (15 ans de l’U.J.R.E. : 1943-1958), Paris, Farband far vidershtand un kegnzaytiker hilf (Unyon) / Union des Juifs pour la résistance et l’entraide (U.J.R.E.), 1958, 26, 22 p. [bilingue yiddish-français ; Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Der triko-fabrikant : 1933-1958 / דער טריקאָ־פֿאַבריקאַנט : 1933 – 1958 (Vingt-cinquième anniversaire du Cercle Amical des Fabricants de Tricots, 1933-1958), Paris, Tserkl fun shtriker-fabrikantn / Cercle Amical des Fabricants de Tricots de Paris, 1958, 30, 186 p. [autre titre : 25 yor (25 ans)]

Lider gezungen funem folk / לידער געזונגען פֿונעם פֿאָלק (Chansons populaires), réunies par Nokhem Shakhnovski (Natan), Paris, Farlag Natan, 1958, 78 p. [Nom de la maison d’édition sur la couverture : Mayn Farlag ; Copyright 1958 Cercle Amical, 110 rue Vieille du Temple, Paris 3e ; Impr.  Abécé, 176, quai de Jemmapes, Paris 10e]

Alfred Grant, Pariz, a shtot fun front / פּאַריז, אַ שטאָט פֿון פֿראָנט (Paris, ville du front), couv. Moyshe Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1958, 253 p.

Yekhezkl Kornhendler, Rashel : ir kunst, ir lebn, ir yidishkeyt / ראַשעל : איר קונסט, איר לעבן, איר ייִדישקייט (Rachel : son art, sa vie, son judaïsme), Paris, Yidish, 1958, 158 p.

Shmaryahu Nemirovski, Mayne zikhroynes / מײַנע זכרונות (Mes Souvenirs), Paris, 1958, vol. 1 : Tipn fun der amoliker alter heym (Types du vieux temps des Juifs russes) [vol. 2 : 1960]

Binyomin Shlevin, Di goldene iluzye : roman / די גאָלדענע אילוזיע : ראָמאַן (L’illusion d’or : roman), Paris, Aleyn, 1958, 224 p.

1959

Sholem-Aleykhem : zamlbukh tsu zayn hundertsn geboyrn-tog / שלום־עליכם : זאַמלבוך צו זײַן הונדערטסטן געבוירן־טאָג (Sholem-Aleykhem : ouvrage publié à l’occasion du centenaire de sa naissance, 1859-1959), comité éditorial : L. Domankevitsh, E. Vogler, M. Livni, Y. Pugatsh, éd. Y. Bregman, couv. : Marc Chagall, Paris, Yoyvl-komitet tsu fayern dem 100-yorikn geboyrn-tog fun Sholem-Aleykhem/Edition du Comité du Centenaire de Cholem Aleikhem, 1959, 160 p. [titre de couverture : Hundert yor Sholem-Aleykhem : zamlbukh]

Tea Artsishevska, Miryaml : dramatisher tsikl in fuftsn bilder / מרימל : דראַמאַטישער ציקל אין פֿופֿצן בילדער (Petite Miriam : cycle dramatique en 15 tableaux), préface : Yoysef Opatoshu, page de titre, lettrines : Arthur Kolnik, Paris, Di goldene pave, 1959, 238 p. [Impr. Vogue, 176, quai de Jemmapes, Paris 10e]

Rivke Kope, A nay lebn : dertseylungen / אַ נײַ לעבן : דערציילונגען (Une nouvelle vie : nouvelles), Paris, 1959, 156 p.

Moyshe Shulshteyn, Blumen fun badoyer : lider un poemes / בלומען פֿון באַדויער : לידער און פּאָעמעס (Fleurs de regret : poèmes), Paris, Di goldene pave, 1959, 260 p.

Dora Teytlboym, Di balade fun Litl Rok / די באַלאַדע פֿון ליטל ראָק (La ballade de Little Rock), Paris, Parizer tsaytshrift, 1959, 67 p.

1960

Almanakh : Pariz – 1960 / אַלמאַנאַך : פּאַריז 1960 (Almanach : Paris, 1960), comité de rédaction : Leyzer Domankevitsh, Leon Leneman, Leyb Kurland, Avrom Shulman, Paris, Fareyn fun yidishe shrayber un zhurnalistn in Frankraykh / Association des écrivains et journalistes juifs de France, 1960, 257 p.

Hershl D. Meyer, Revizyes fun marksizm a mol un haynt / רעוויזיעס פֿון מאַרקסיזם אַ מאָל און הײַנט (Révisions du marxisme autrefois et aujourd’hui), Paris, Oyfsnay, 1960, 63 p.

Shmaryahu Nemirovski, Mayne zikhroynes / מײַנע זכרונות (Mes Souvenirs), Paris, 1960, vol. 2 : Tipn fun amoliker un hayntiker tsayt. Dertseylungen (Types du temps passé et présent. Nouvelles) [vol. 1 : 1958]

Avrom Shulman, Der himl iz nokh alts far di geter… : notitsn fun rayzes / דער הימל איז נאָך אַלץ פֿאַר די געטער : נאָטיצן פֿון רײַזעס (Le ciel est encore aux dieux : notes de voyage), Paris, 1960, 211 p.

Pelte Tsuker, Faksit : drame in dray aktn / פֿאַקסיט : דראַמע אין דרײַ אַקטן (Faksit : drame en trois actes), 1960, [Paris ?], 125 p.

Moyshe Zeldov, Vos Mishel dertseylt : mayselekh un legendes / וואָס מישעל דערציילט : מעשׂהלעך און לעגענדעס (Ce que Michel raconte : contes et légendes), Paris, Oyfsnay, 1960, 124 p.

1961

Hundert yor Shimen Dubnov : byografye un esey / הונדערט יאָר שמעון דובנאָוו : ביאָגראַפֿיע און עסיי (Centenaire de Simon Doubnov : biographie et essai), [éd. Moyshe Waldman], Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1961, 32 p.

Leyzer Domankevisth, Tseshotene kerner : eseyen / צעשאָטענע קערנער : עסייען (Grains dispersés), Paris, coll. Minyatur-biblyotek, 1961, 57 p.

Vladimir Grosman [Grossman], Georg Brandes un Peter Kropotkin / געאָרג בראַנדעס און פּעטער קראָפּאָטקין (Georg Brandes et Peter Kropotkine), Paris, Ed. Polyglottes, 1961, 238 p.

Rivke Kope, Shtern in mayn shoyb / שטערן אין מײַן שויב (Étoiles à ma fenêtre), Paris, 1961, 207 p.

Yoyshue Lender, Mayn kinds briv / מײַן קינדס בריוו (La lettre de ma fille : poèmes), ill. Benn, aroysgegebn mit der mithilf fun der Radomer landsmanshaft in Pariz, Paris, 1961, 67 p. [Impr. Vogue, 176 quai de Jemmapes, Paris 10e]

Menukhe Ram, Vayter fun trakt : dertseylung / ווײַטער פֿון טראַקט : דערציילונג (Plus loin de la route : nouvelle), coll. Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1961, 77 p.

Nosn Ribak [Natan Rybak], Der toes fun Onore de Balzak : historisher roman / דער טעות פֿון אָנאָרע דע באַלזאַק (L’erreur d’Honoré de Balzac : roman historique), traduit par Lazar Vayn, couv. : M. Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1961, 323 p. [Impr. Vogue, 176 quai de Jemmapes, Paris 10e ; impression supervisée par Yoysef Shekhter, typographe : Lazar Vayn, imprimeur : N. Milner]

Zigmunt Shteyn [Sigmund Stein], Der birgerkrig in Shpanye zikhroynes fun a militsyoner / (La guerre civile en Espagne : mémoires d’un milicien), couv. : Devi Tushinski, tsum 25stn yor fun oysbrukh fun birgerkrig, Paris, 1961, 239 p. [aroysgegebn mit der mithilf fun der kultur-opteylung fun Fond sosyal in Pariz ; Impr. A. Schipper, 14 Cité Griset, Paris 11e]

Avrom Veyts, Der karshnboym : noveln / דער קאַרשנבוים : נאָוועלן (Le cérisier : nouvelles), Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1961, 59 p.

Tanye Zisman, Lider / לידער (Poèmes), couv. : Dovid Garfinkel, ill. : Dovid Garfinkel et Maxa Nordau, Paris, 1961, 108 p.

1962

Perl Halter, Yunge teg : lider / יונגע טעג : לידער (Jeunes journées : poèmes), ill. Marek Halter, Devi Tushinski, coll. Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1962, 59 p.

Tsvi-Yankev Lemel, Teg fun shrek : derinerungen fun der milkhome 1940-1945 / טעג פֿון שרעק : דערינערונגען פֿון דער מלחמה 1940 – 1945 (Jours d’anxiété : mémoires de la guerre 1940-1945), Paris, 1962, 229 p. [Impr. Les éditions polyglottes, 232 rue de Charenton, Paris 12e]

Moyshe-Khaim Likhtshteyn, Di bloye sho / די בלויע שעה (L’heure bleue), couv. Mark Rudnitski, aroysgegebn mit der mithilf fun Fonds social juif in Frankraykh, Paris, 1962, 63, 5 p. [comprend un autoportrait de l’auteur. Impr. de la Harpe, 4 rue des Filles du Calvaire, Paris 3e]

Mani-Leyb, Sonetn / סאָנעטן (Sonnets), Paris, Di goldene pave, 1962, 71 p.

Moyshe Shulshteyn, Gold un fayer : mesholim un lider / גאָלד און פֿײַער : משלים און לידער (Or et feu : fables et poèmes), couv. Yitskhok Reyzman, Paris, aroysgegebn fun a komitet, 1962, 173 p.

1963

Der triko-fabrikant : 1933-1963, yoyvl-oysgabe / דער טריקאָ־פֿאַבריקאַנט : 1933 – 1963 : יובֿל־אויסגאַבע (Le Fabricant de tricots : bulletin du cercle amical des fabricants de tricots, 1933-1963, 30e anniversaire), couv. : Marc Chagall, Paris, Tserkl fun shtriker-fabrikantn / Cercle Amical des Fabricants de Tricots de Paris, 1963, 334 p.

Tsvantsik yor Unyon : 7ter kongres dem 22, 23 un 24 november 1963 / צוואַנציק יאָר אוניאָן : 7טער קאָנגרעס דעם 22, 23 און 24טן נאָוועמבער 1963 (Vingt ans de l’Union : le 7ème congrès le 22, 23 et 24 novembre 1963), rapport : A. Yudin, Paris, 1963, 49 p.

Khil Aronson, Bilder un geshtaltn fun Monparnas / בילדער און געשטאַלטן פֿון מאָנפּאַרנאַס (Scènes et visages de Montparnasse), préf. : Marc Chagall, Paris, 1963, 656 p. [Joseph Schachter, Imprimerie Abécé]

Borvin Frenkel, Mit yidishe kinstler : shmuesn un bamerkungen / מיט ייִדישע קינסטלער : שמועסן און באַמערקונגען (Entretiens avec des peintres juifs), coll. Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1963

Lazar Shmushman, Poemen / פּאָעמען (Poèmes), Paris, 1963, 69 p. [titre sur la couv. : Lider (Poèmes)]

Yekhiel Shteynzalts, Geklibene shriftn / געקליבענע שריפֿטן (Récits choisis), Paris, 1963, 292 p. [Impr. Harpe]

Avrom Silkes, A shtot oyfn Bug : noveln / אַ שטאָט אויפֿן בוג : נאָוועלן (Une ville sur la Bug : nouvelles), Paris, 1963, 157 p. [Impr. Harpe]

1964

35 yor Lubliner Landsmanshaft in Pariz : 1929-1964 / פֿינף און דרײַסיק יאָר לובלינער לאַנדסמאַנשאַפֿט אין פּאַריז : 1929 – 1964 (35 ans de l’Amicale de Lublin à Paris), yoyvl-heft, Paris, Gezelshaft Fareynikte Lubliner in Pariz, [1964], [16] p. [Impr. A. Schipper]

H. Leyvik : zamlbukh / ה. לייוויק : זאַמלבוך (H. Leyvik), éd. : Moyshe Waldman, coll. Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1964, 125 p.

Mikhal Borvitsh, Tsvantsik yor shpeter / צוואַנציק יאָר שפּעטער (Vingt ans plus tard), coll. Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher Yidisher Kultur-Kongres in Frankraykh, 1964, 62 p.

Y. Burshtin, Parizer humoreskes / פּאַריזער הומאָרעסקעס (Humour parisien), Paris, 1964, 94 p. [Impr. La Harpe]

Vladimir Grosman [Grossman], Mentshn un problemen : zikhroynes un gedanken / מענטשן און פּראָבלעמען : זכרונות און געדאַנקען (Hommes et problèmes), couv., ill. : Benn, Paris, Éditions Polyglottes, 1964, 183 p.

Khaim-Shloyme Kazdan, Der kinstler un dertseyler Mendl Man / דער קינסטלער און דערציילער מענדל מאַן (Mendel Mann et son œuvre : essai), Paris, 1964, 92 p.

Hershl-Yankl Koyfman [Kaufman], Unter der daytshisher okupatsye in Frankraykh / אונטער דער דײַטשישער אָקופשׁאַציע אין פֿראַנקרײַך (Sous l’Occupation des Allemands en France), Paris, 1964, 478 p. [Impr. de la Harpe]

Dovid Malki, Der Talmud un zayne perzenlekhkeytn / דער תּלמוד און זײַנע פּערזענלעכקייטן (Le Talmud et ses maîtres), Paris, 1964, 336 p. [Vol. 1, 1ère éd.]

Avrom-Arn Robak, Der folksgayst in der yidisher shprakh / דער פֿאָלקסגײַסט אין דער ייִדישער שפּראַך (Le Génie de la langue yiddish), Paris, Di goldene pave, 1964, 705 p.

Yoysef Shayn, Arum moskver yidishn teater / אַרום מאָסקווער ייִדישן טעאַטער (À propos du théâtre juif de Moscou), maquette et couv. : Marek Halter, dessin de Mikholes : A. Tischler, Paris, Di goldene pave, 1964, 258 p. [Impr. Les éditions polyglottes, 232 rue de Charenton, Paris 12e]

Binyomin Shlevin, Geklibene dertseylungen : 1933-1963 / געקליבענע דערציילונגען : 1933 – 1963 (Nouvelles choisies : 1933-1963), Paris, Bukh-komitet, 1964, 279 p.

1965

Yekhezkl Kornhendler, Parizer historishe kuryozn / פּאַריזער היסטאָרישע קוריאָזן (Curiosités historiques de Paris), Paris, 1965, 199 p.

Mendl Man, Di milkhome-trilogye / די מלחמה־טרילאָגיע (Trilogie de guerre), Genève – Paris, Fondation A. Neuman pour la littérature yiddish, Federatsye fun yidishe gezelshaftn un Kehile in Pariz, 1965, 715 p. [comprend une nouvelle édition des romans Bay di toyern fun Moskve / Aux portes de Moscou, Bay der Vaysl / Sur la Vistule, Dos faln fun Berlin / La chute de Berlin. Impr. IMP, 40 rue des Jeneurs, Paris 2e]

L. Miler, Mir ale : naye un opgeklibene lider, poemes, iberzetsungen fun fremde shprakhn / מיר אַלע : נײַע און אָפּגעקליבענע לידער, פּאָעמעס, איבערזעצונגען פֿון פֿרעמדע שפּראַכן (Nous tous : poèmes, traductions), couv. : Moyshke Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1965, 207 p. [Impr. ABÉCÉ de Yoysef Shekhter, typographe : Lazar Vayn, imprimeur : Naftole Milner]

Khaim Sloves, Tsen brider zaynen mir geven : drame in dray aktn / צען ברידער זײַנען מיר געווען : דראַמע אין דרײַ אַקטן (Nous étions dix frères : drame en trois actes), Paris, Oyfsnay, 1965, 135 p.

Dora Teytlboym, Oyfn veg tsum mentsh / אויפֿן וועג צום מענטש (En route vers l’homme), ill. Jean Lurçat, Paris – Varsovie, Yidish-bukh / Oyfsnay, 1965, 215 p. [une autre édition : Varsovie – New York, 1965, titre sur la couverture : Oyfn veg tsum mentsh, sur la page de titre : Der veg tsum mentsh]

1966

Seyfer-hazikorn / ספֿר־הזכּרון (Livre du souvenir), couv., ill. : Arthur Kolnik, Paris, Landsmanshaft “Fraynd fun Torne un umgegnt”, 1966, 23, 38 p. [Livre du souvenir de Torne / Tarnów]

Mark Dvorzhetski, Hirshke Glik : der mekhaber fun partizaner-himn « Zog nisht keyn mol az du geyst dayn letstn veg » / הירשקע גליק : דער מחבר פֿון פּאַרטיזאַנער־הימן « זאָג נישט קיין מאָל, אַז דו גייסט דײַן לעצטן וועג » (Hirshke Glik : l’auteur de l’hymne des partisans « Ne dis jamais que tu suis ton dernier chemin »), Paris, Undzer kiyem, 1966, 96 p.

Arn Goldblat, A zang tsvishn zangen : lider / אַ זאַנג צווישן זאַנגען : לידער (Un épi parmi d’autres : poèmes), coll. Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1966, 123 p.

Khaye Huberman, Tsurikgemishte bletlekh : zikhroynes / צוריקגעמישטע בלעטלעך : זכרונות (Pages tournées : mémoires), Paris, 1966, 118 p. [Impr. Schipper]

Danyel Kukyelka, Azoy vi in kholem… : roman / אַזוי ווי אין חלום : ראָמאַן (Comme en rêve : roman), Paris, 1966, 224 p.

Mendl Man, Kerner in midber : dertseylungen / קערנער אין מידבר : דערציילונגען (Grains dans le désert : nouvelles), Paris, Undzer kiyem, 1966, 291 p.

Shloyme-Zalmen Shragay [Shragai], Der yidisher shabes / דער ייִדישער שבת (Le shabbat juif), Paris, Undzer veg, 1966, 55 p.

Moyshe Shulshteyn, Baym pinkes fun Lublin : dramatisher khizoyen in a kupe ash / בײַם פּינקס פֿון לובלין : דראַמאַטישער חזיון אין אַ קופּע אַש (Devant les chroniques de Lublin : vision dramatique dans un tas de cendres), couv., ill. : Arthur Kolnik, Paris, 1966, 59 p. [2e éd., bilingue yididsh-hébreu, Paris, 1985, 96 p.]

1967

Dovid Dyamant [David Diamant], Yidn in shpanishn krig : 1936-1939 / ייִדן אין שפּאַנישן קריג : 1936 – 1939 (Les Juifs dans la guerre d’Espagne : 1936-1939), préf. Y. Lerman, Paris, Oyfsnay / Varsovie, Yidish-bukh 1967, 544 p.

Avrom Golomb, Undzer morgn : esey / אונדזער מאָרגן : עסיי (Notre avenir : essai), Paris, Undzer kiyem, 1967, 124 p.

Rivke Kope, Kolirn un klangen : lider / קאָלירן און קלאַנגען : לידער (Couleurs et sons : poèmes), Paris, 1967, 59 p.

Leyb Kurland, Oyfn veg tsu zikh : roman / אויפֿן וועג צו זיך : ראָמאַן (Sur le chemin du retour : roman), couv. : Devi Tushinski, portrait : Benn, Paris, Undzer kiyem / Notre existence, 1967, 333 p.

Leon Leneman, In an anderer velt : zikhroynes / אין אַן אַנדערער וועלט : זכרונות (Dans un autre monde : mémoires), couv. Marc Chagall, Paris, Undzer kiyem, 1967-1968, 260 p.

Stefan Rey [Stéphane Rey], Ben / בען (Benn), traduit du français par M. L., Paris, Farband fun di vilner in Frankraykh, 1967, [32] p. [grand format, reproductions des tableaux de Benn] [Farendikt drukn dem 3tn may 1967 in der drukeray Éditions Polyglottes, 232 rue Charenton, Paris]

Yankev Tsineman, Letste shriftn : 1. Der prints fun Yisroel. 2. Di shtot baym San 3. Dr Yitskhok Shiper / לעצטע שריפֿטן : 1. דער פּרינץ פֿון ישׂראל 2. די שטאָט בײַם סאַן 3. ד״ר יצחק שיפּער (Derniers écrits : L’enfance de Théodor Herzl. La ville aux bords du San. Dr. Isaac Schipper), Paris, Undzer kiyem, 1967, 169 p.

1968

Yidishe dyalogn : asifes fun Yidishn velt-kongres / ייִדישע דיאַלאָגן : אַסיפֿות פֿון ייִדישן וועלט־קאָנגרעס (Dialogues Juifs : Colloques du Congrès Juifs Mondial), éd. Moyshe Livni, Paris, Kultur-departament fun YVK, Parizer opteylung / Département culturel du C.J.M., 1968, vol. 1 : 1960-1967 [vol. 2 : 1973]

Mordkhe Litvin, Frantseyzishe poezye : iberzetsungen un komentarn / פֿראַנצייזישע פּאָעזיע : איבערזעצונגען און קאָמענטאַרן (Poètes français : choix et commentaires), Paris, Undzer kiyem / Notre existence, 1968, vol. 1 [vol. 2 : 1986]

Yekhiel Mor, Fun San biz Sen : lider un poemen / פֿון סאַן ביז סען : לידער און פּאָעמען (Du San à la Seine : poèmes), Paris, Oyfsnay, 1968, 142 p.

Yankl Perlman, Dos yingl fun der Krokhmalne : a khronik fun a lebn / דאָס ייִנגל פֿון דער קראָכמאַלנע : אַ כראָניק פֿון אַ לעבן (Le garçon de la rue Krochmalne : chroniques d’une vie, couv. Yitskhok Reyzman, Paris, Oyfsnay, 1968, vol 1 (275 p.) [vol. 2 : Tel Aviv, Hamenora, 1971, 207 p.]

Yitskhok Shneyerson, Lebn un kamf fun Yidn in tsarishn Rusland 1905-1917 : zikhroynes / לעבן און קאַמף פֿון ייִדן אין צאַרישן רוסלאַנד 1905 – 1917 : זכרונות (Vie et lutte des Juifs dans la Russie tsariste 1905-1917 : mémoires), Paris, Editions Poyglottes, 1968, 645 p.

Shloyme-Zalmen Shragai, Vuhin ?: yidishe kegnvart un tsukunft / וווּהין ? : ייִדישע קעגנוואַרט און צוקונפֿט (Vers où ? : le présent et le futur juifs), Paris, Undzer veg, 1968, 62 p.

Yankev Shternberg, Lid un balade oyf di Karpatn / ליד און באַלאַדע אויף די קאַרפּאַטן (Poème et ballade dans les Karpates), couv., ill. : Arthur Kolnik, Paris, Oyfsnay, 1968, 92 p. [Imprimerie 14 rue de Paradis, Paris 10e]

1969

Danyel Kukyelka, In yene gorldike teg / אין יענע גורלדיקע טעג (En ces jours où se jouait notre destin), Radomer gezelshaft, Paris, 1969, 270 p.

Leyb Kurland, Geule : dertseylungen / גאולה : דערציילונגען (Délivrance : nouvelles), Paris, Undzer kiyem / Notre existence, bay der Federatsye fun yidishe gezelshaftn, 1969, 213 p.

Anna Langfus, Zalts un shvebl : roman / זאַלץ און שוועבל : ראָמאַן (Le sel et le soufre : roman), traduction du français : Borvin Frenkel, aroysgegebn mit der hilf fun dem Fareyniktn sotsyaln fond (FSJU) un fun der gezelshaft Fareynikte Lubliner un umgegnt (Paris), Paris – Tel Aviv, Arbeter heym / Foyer ouvrier juif (Paris) – Y. L. Perets-farlag (Tel Aviv), 1969, 392 p. [Imprimé à Tel Aviv]

Dovid Malki, Der Talmud un zayne perzenlekhkeytn / דער תּלמוד און זײַנע פּערזענלעכקייטן (Le Talmud et ses personnalités), Paris, 1969, 336 p. [2e éd. ; 1ère éd. : 1964]

Mendl Man, Der shvartser demb : dertseylungen / דער שוואַרצער דעמב : דערציילונגען (Le chêne noir : nouvelles), Paris, Undzer kiyem, 1969, 274 p.

Avrom Shaynuk, Poemes / פּאָעמעס (Poèmes), couv., ill. : Marek Rudnitski, Paris – New York, 1969, 190 p.

Binyomin Shlevin, Lipe Kamashnmakher : roman / ליפּע קאַמאַשנמאַכער : ראָמאַן (Lipe Kamashnmakher : roman), Paris, Bukh-komitet, 1969, 335 p.

Shloyme-Zalmen Shragay [Shragai], Yidishe shmuesn / ייִדישע שמועסן (Conversations juives), Paris, Undzer veg, 1969, 64 p.

1970

Mobilizatsye fun yevsekishe Yidnratler / מאָביליזאַציע פֿון יעווסעקישע ייִדנראַטלער (La mobilisation des Juifs de Yevsektsye), éd. : Michal Borwicz, Paris, fraband fun mizrekh-eyropeishe Yidn in Frankraykh, 1970, 23 p.

Lili Berger, Opgerisene tsvaygn : noveln un dertseylungen / אָפּגעריסענע צווײַגן : נאָוועלן און דערציילונגען (Branches arrachées : nouvelles), couv. , ill. : Benn, Paris, 1970, 229 p.

Nekhome Kan [Kahn], Azoy vi tsu zibn azoy tsu zibetsik : a lebns-geshikhte fun a posheter froy / אַזוי ווי צו זיבן אַזוי צו זיבעציק : אַ לעבנס־געשיכטע פֿון אַ פּשוטער פֿרוי (Mes soixante-dix ans comme mes sept ans : histoire d’une femme simple), Paris, 1970, 252 p.

Yekhezkl Kornhendler, Yidn in Pariz : materyaln far yidisher geshikhte / ייִדן אין פּאַריז : מאַטעריאַלן פֿאַר ייִדישער געשיכטע (Les Juifs à Paris : matériaux pour l’histoire juive), Paris, 1970, vol. 1 [vol. 2 : 1981 ;Impr. Les éditions polyglottes]

Ber Kutsher, Di karuzele : dertseylungen / די קאַרוזעלע : דערציילונגען (Le manège : nouvelles), aroysgegebn mit der mithilf fun der bukh-komisye baym Fonds social in Pariz, Paris,  1970, 276 p.

Zhak Ravin [Jacques Ravine], In gerangl kegn natsishn soyne : der organizirter vidershtand fun Yidn in Frankraykh / אין געראַנגל קעגן נאַצישן שׂונא : דער אָרגאַניזירטער ווידערשטאַנד פֿון ייִדן אין פֿראַנקרײַך (En lutte contre l’ennemi nazi : la résistance organisée des Juifs en France), Paris, Oyfsnay, 1970, XIII, 424 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

Moyshe Shmulovitsh [Smulovic], Varshever yorn : oytobyografishe fartseykhenungen / וואַרשעווער יאָרן : אויטאָביאָגראַפֿישע פֿאַרצייכענונגען (Les années varsoviennes : récits autobiographiques), couv. : Shmuel Blum, Paris, Oyfsnay, 1970, 426 p.

Shloyme-Zalmen Shragay [Shragai], Yidishe yomim-toyvim : Purim – Peysekh / ייִדישע ימים־טובֿים : פּורים – פּסח (Fêtes juives : Pourim – Pessah), ill. : Benn, Paris, Undzer veg, 1970, 63 p.

Yitskhok Zohar, Muzikalishe drames iber Yisroel / מוזיקאַלישע דראַמעס איבער ישׂראל (Drames en musique sur Israël), Paris, Editions polyglottes, 1970, 2 vol. (284, 304 p.)

1971

Der frayviliker yidisher kemfer 1939-1945 : aroysgegebn tsum 25stn yortog fun Yidishn kombatantn-farband / דער פֿרײַוויליקער ייִדישער קעמפֿער 1939 – 1945 : אַרויסגעגעבן צום 25סטן יאָרטאָג פֿון ייִדישן קאָמבאַטאַנטן־פֿאַרבאַנד / Le combattant volontaire juif, 1939-1945, édité à l’occasion du 25e anniversaire de l’Union des Engagés volontaires et anciens combattants juifs 1939-1945, Paris, Algemeyne yidishe kombatantn-lige, 1971, XII, 212, XII, 116 p. [supplément à Notre Volonté : bulletin de l’Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants Juifs 1939-1945, n° 130 ; Impr. Abexpress]

A. Golomb, Tsu di heykhn fun yidishn gayst / צו די הייכן פֿון ייִדישן גײַסט (Vers les Sommets de la Pensée juive), Paris, 1971, 350 p. [Impr. Abexpress, 72 rue du Château-d’Eau, Paris 10e]

Gershn Ritvas, A Yid in a natsishn uniform : di iberlebenishn fun kapitan Gregor, gevezener shef fun 352tn batalyon F.T.P.F. in Le-Pi, Hot Luar, Frankraykh / אַ ייִד אין אַ נאַצישן אוניפֿאָרם : די איבערלעבענישן פֿון קאַפּיטאַן גרעגאָר, געוועזענער שעף פֿון 352טן באַטאַליאָן פֿ.ט.פּ.פֿ אין לע־פּי, האָט לואַר, פֿראַנקרײַך (Un Juif dans un uniforme nazi : l’histoire du capitaine Gregor, l’ancien commandant du 352e bataillon FTPF à Le Puy, Haute Loire), Paris, 1971, 320 p. [Impr. Abexpress, 72 rue du Château-d’Eau, Paris 10e]

Yoysef Shayn, Der komedyant oyfn shteyn : dertseylungen / דער קאָמעדיאַנט אויפֿן שטיין : דערציילונגען (Le comédien sur la pierre : nouvelles), dessin et jaquette : Marek Halter, coll. Minyatur-biblyotek, 1, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1971, 91 p. [Impr. Abexpress, 72 rue du Château-d’Eau, Paris 10e]

Elyohu Shulman, Yisroel Tsinberg : zayn lebn un verk ; byografye un eseyen / ישׂראל צינבערג : זײַן לעבן און ווערק. ביאָגראַפֿיע און עסייען (Yisroel Tsinberg : sa vie et son œuvre ; biographie et essais), coll. Minyatur-biblyotek, 2, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1971, 93 p.

Moyshe Shulshteyn, Geshtaltn far mayne oygn : eseyen, portretn, dermonungen / געשטאַלטן פֿאַר מײַנע אויגן : עסייען, פּאָרטרעטן, דערמאָנונגען (Visages devant mes yeux : essais, portraits, souvenir), Paris, 1971, 337 p. [Impr. Abexpress]

1972

Almanakh : Pariz – 1972 (5733) / אַלמאַנאַך : פּאַריז  1972 (תשל״ג) (Almanach : Paris, 1972), rédacteur en chef : Leon Leneman, comité de rédaction : Noyekh Gris, Mordkhe Litvin, Moyshe Waldman, Paris, Fareyn fun yidishe shrayber un zhurnalistn in Frankraykh / Association des écrivains et journalistes juifs de France, 1972, 408 p.

K. Benek, Di broyne mes-lesn : roman fun di milkhome-yorn / די ברוינע מעת־לעתן : ראָמאַן פֿון די מלחמה־יאָרן (Les jours bruns : roman des années de la guerre), Paris, 1972, 253 p.

Kalmen Goldvaser [K. Goldwaser], Fun der Vaysl bizn taykh Kizl-Su : iberlebungen beys di yorn fun der tsveyter velt-milkhome / פֿון דער ווײַסל ביזן טײַך קיזל־סו : איבערלעבונגען בעת די יאָרן פֿון דער צווייטער וועלט־מלחמה (De la Vistule au fleuve Kizl-Sou : expériences de la deuxième guerre mondiale), Paris, 1972, 357 p.

Shloyme-Zalmen Shragay [Shragai], Di rabeyim funem Izhbitse-Radziner kheyder : zeyer veltblik un lebnsveg  / די רביים פֿונעם איזשביצע־ראַדזינער חדר : זייער וועלטבליק און לעבנסוועג (Les maîtres hassidiques d’Izhbitse-Radzin : leurs opinions et parcours), Paris, Undzer veg, 1972, 47 p.

Pelte Tsuker, Shloymele : revi in 12 bilder / שלמהלע : רעווי אין 12 בילדער (Shloymele : revue en 12 tableaux), Paris, 1972, 40 p.

1973

Yidishe dyalogn : asifes fun Yidishn velt-kongres / ייִדישע דיאַלאָגן : אַסיפֿות פֿון ייִדישן וועלט־קאָנגרעס (Dialogues Juifs : Colloques du Congrès Juif Mondial), éd. Moyshe Livni, Paris, Kultur-departament fun YVK, Parizer opteylung / Département culturel du C.J.M., 1973, vol. 2 : 1969-1972 [vol. 1, 1968]

Zalmen Gostinski [Zalman Gostynski], Shteyner dertseyln… / שטיינער דערציילן (Les pierres racontent…), photos : Adam Bujak, Paris, Union des Juifs originaires d’Europe de l’Est, 1973, XV, 122 p. [yiddish – français ; album photographique ; Impr. Abexpress]

Vladimir Grosman [Grossman], Velt-yidntum in der velt-politik : 1914-1973 / וועלט־ייִדנטום אין דער וועלט־פּאָליטיק : 1914 – 1973 (Le Judaïsme mondial dans la politique mondiale : 1914-1973), Paris, Editions Polyglottes, 1973, 298 p.

Rivke Kope, Intim mitn bukh : mekhabrim, bikher, meynungen / אינטים מיטן בוך : מחברים, ביכער, מיינונגען (Auteurs, livres, opinions), Paris, 1973, vol. 1 (312 p.) [vol. 2 : 1983]

1974

Vladimir Grosman, In a nayer velt / אין אַ נײַער וועלט (Dans un nouveau monde), Paris, Editions Polyglottes, 1974, 214 p.

Yekhezkl Kornhendler, Fun der un yener velt : dertseylungen / פֿון דער און יענער וועלט : דערציילונגען (De ce monde et de l’autre : nouvelles), aroysgegebn mit der hilf fun Fareyniktn sotsyaln fond – Frankraykh, Paris, 1974, 141 p.

Binyomin Shlevin, Unter di shtern fun Negev : un andere dertseylungen / אונטער די שטערן פֿון נגבֿ : און אַנדערע דערציילונגען (Sous les étoiles du Néguev : et autres nouvelles), Paris, 1974, 141 p.

Moyshe Shulshteyn, Der morgn-shtern in mayn fentster : lider un poemes / דער מאָרגן־שטערן אין מײַן פֿענצער : לידער און פּאָעמעס (L’étoile du matin à ma fenêtre : poèmes), Paris, aroysgegebn mit der hilf fun a komitet, 1974, 248 p. [Impr. IM.PO]

1975

Noyekh Gris, Yidn in lebn un shafn fun Vl[adimir] Korolenko / ייִדן אין לעבן און שאַפֿן פֿון וול. קאָראָלענקאָ (Juifs dans la vie et l’œuvre de Vladimir Korolenko), coll. Minyatur-Biblyotek, Paris, 1975, 79 p. [Impr. Impressions populaires]

Tuvye Grol, Fun Yoysef Flavyus biz Emanuel Ringelblum : eseyen fun yidisher geshikhte un geshikhte-shrayber / פֿון יוסף פֿלאַוויוס ביז עמנואל רינגעלבלום : עסייען פֿון ייִדישער געשיכטע און געשיכטע־שרײַבער (De Flavius Josèphe jusqu’à Emanuel Ringelblum : essais sur l’histoire juive et les historiens juifs), Paris, 1975, 503 p. [Impr. IM.PO]

Vladimir Grosman [Grossman], Alt-naye problemen / אַלט־נײַע פּראָבלעמען (Problèmes anciens et nouveaux), Paris, Editions Polyglottes, 1975, 294 p.

Pol Hirshman [Paul Hirschmann], Lebn langu un blaybn yung / לעבן לאַנג און בלײַבן יונג (Vivre longtemps et rester jeune), traduit du manuscrit allemand : Noyekh Gris, couv., ill. : Moyshe Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1975, 170 p. [Impr. IM.PO, 65 rue du Fbg Saint-Denis, Paris 10e]

Fishl Honigboym, Varshe, mayn shtetl… / וואַרשע, מײַן שטעטל (Varsovie, mon shtetl…), Zikhroynes gevidmet dem heylikn ondenk fun mayn heysgelibter froy Dobele o”h (geboyrn Bekerman), [Paris], [1975?], 103 p. [Impr. E.P., 232 rue de Charenton, Paris 12e]

Moyshe Shulshteyn, A ring in a ring : zamlung fun eseyen, fartseykhenungen, reportazhn / אַ רינג אין אַ רינג : זאַמלונג פֿון עסייען, פֿאַרצייכענונגען, רעפּאָרטאַזשן (Anneaux faisant chaîne : recueil d’essais, de notes, de reportages), Paris, 1975, 265 p. [Impr. IM.PO]

Abrashe Slukhovski [Abrasha Sluchowski], Fun geto in di velder / פֿון געטאָ אין די וועלדער (Du ghetto aux partisans), couv. : Moyshke Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1975, 317 p.

Mordkhe Volfshoyt-Dinkes, Shakh-mat : der nes fun mayn lebn, fun Pshemishl biz Terezyenshtat / שאַך־מאַט : דער נס פֿון מײַן לעבן, פֿון פּשעמישל ביז טערעזיענשטאַט (Echec et mat : Le miracle de ma vie), couv. : M. Bahelfer, Paris, 1975, 200 p. [Impr. IM. PO]

1976

Lili Berger, In gang fun tsayt : eseyen – shefer un shafung / אין גאַנג פֿון צײַט : עסייען – שעפֿער און שאַפֿונג (Au fil des années : essais), Paris, 1976, 339 p.

Henekh Dluzhnyevski [Dluzniewski], Ksovim fun Yendzheyuv, Lodzh, Pariz / כּתבֿים פֿון יענדזשעיוּוו, לאָדזש, פּאַריז (Écrits de Jedrzejow, Lodz, Paris), Paris, 1978, 303 p.

Tuvye Grol, Geshtaltn un perzenlekhkeytn in der yidisher un velt-geshikhte / געשטאַלטן און פּערזענלעכקייטן אין דער ייִדישער און וועלט־געשיכטע (Hommes célèbres et grandes figures de l’histoire juive et universelle), Paris, 1976, 537 p.

Shloyme Moshkovitsh, Mayn shtetele Glinovyetsk un di vaytere vandlungen Plotsk – Vyezhbnik : zikhroynes / מײַן שטעטעלע גלינאָוויעצק און די ווײַטערע וואַנדלונגען פּלאָצק – וויעזשבניק : זכרונות (Ma bourgade de Glinovyetsk et d’autres errances Plotsk – Vyezhbnik : mémoires), Paris, 1976, 335 p.

Fayvl Shrager, Oyfn rand fun tsvey tkufes : zikhroynes / אויפֿן ראַנד פֿון צוויי תּקופֿות : זכרונות (En marge de deux époques : souvenirs), couv., portrait : Benn, Paris, 1976, 327 p.

Moyshe Waldman, Gang aroyf tsu Yerusholaim : poeme / גאַנג אַרויף צו ירושלים : פּאָעמע / La montée vers Jérusalem, avant-propos : Albert Stara, dessins : Z. Schreter, traduction en français : Charles Dobzynski, traduction en hébreu : Haïm Rabinzon, Paris, Farband fun mizrekh-eyropeishe Yidn/Union des juifs originaires de l’est, 1976, 24 p. [trilingue yiddish-français-hébreu]

Moyshe Waldman, Z. Shreter, eyner fun Monparnas : esey, byografye, biblyografye / ז. שרעטער, איינער פֿון מאָנפּאַרנאַס : עסיי, ביאָגראַפֿיע, ביבליאָגראַפֿיע (Z. Schreter : un peintre de Montparnasse, étude, biographie et bibliographie), Paris, 1976, XXX, 108 p. [Impr. Schaechter]

1977

K. Benek, Yisroel, undzer land : dertseylungen un reportazhn / ישׂראל, אונדזער לאַנד : דערציילונגען און רעפּאָרטאַזשן (Israël, notre pays : nouvelles et reportages), couv. : Shmuel Blum, Paris, 1977, 285 p.

Danyel Kukyelka, Unter bloye himlen : in un arum Yisroel / אונטער בלויע הימלען : אין און אַרום ישׂראל (Sous des cieux si bleus : en Israël et à son sujet), Paris, 1977, 400 p.

Yisroel Lilyenshteyn [Israel Lilienstein], Zikhroynes fun mayn lebn : Varshe – Pariz / זכרונות פֿון מײַן לעבן : וואַרשע – פּאַריז (Mes souvenirs : Varsovie – Paris), couv. : Shmuel Blum, Paris, 1977, 90 p.

Yekhiel Mor, A khaluts fun Poyln : roman / אַ חלוץ פֿון פּוילן : ראָמאַן (Haloutz de Pologne : roman), couv. : Arn Grundman, Paris, 1977, 278 p. [Impr. Impressions populaires]

Binyomin Shlevin, Vuhin geystu, Daniel ? : roman / וווּהין גייסטו, דניאל ?  (Où vas-tu, Daniel ? : roman), Paris, Bukh-komitet, 1977, 288 p.

Moyshe Shulshteyn, Der orem fun libshaft : lider un poemes / דער אָרעם פֿון ליבשאַפֿט : לידער און פּאָעמעס (Le bras de l’amour : poèmes), couv. : Benn, Paris, aroysgegebn durkh a komitet, 1977, 307 p.

Yankev Tsineman, Di geshikhte fun a revolutsye : Estraykh 1918-1922 / די געשיכטע פֿון אַ רעוואָלוציע : עסטרײַך 1918 – 1922 (Histoire d’une révolution : Autriche 1918-1922 ), traduit du polonais par Pola Tsineman, Paris, 1977, 201 p. [Impr. IM.PO]

Avrom Veyts, Bal-Shem-motivn un andere dertseylungen / בעל־שם־מאָטיוון און אַנדערע דערציילונגען (Motifs du Baal-Shem et autres nouvelles), Paris, Farlag Zalmen Shneyer, 1977, 237 p.

Tanye Zisman, Lider II / לידער 2 (Poèmes II), ill. : Adam Muszka, Paris, 1977, 180 p.

1978

Menakhem Begin, Der oyfshtand / דער אויפֿשטאַנד (L’insurrection), Paris, Oyf der vakh, 1978, 479 p.

Lili Berger, Fun vayt un fun noent : noveln. Der letster tog : dramaturgishe skitse vegn Yanush Kortshak / פֿון ווײַט און פֿון נאָענט : נאָוועלן. דער לעצטער טאָג : דראַמאַטורגישע סקיצע וועגן יאַנוש קאָרטשאַק (De loin et de près : nouvelles. Le dernier jour : esquisse dramatique au sujet de Janusz Korczak), Paris, 1978, 247 p.

Rivke Kope, Simfonye in vint / סימפֿאָניע אין ווינט (Symphonie dans le vent), ill. Adam Muszka, Devi Tushinski, Paris, 1978, 271 p.

Dovid Malki, Khakhme-Yavne / חכמי־יבֿנה (Les sages de Yavneh), Paris, 1978, 272 p. [Vol. 2 de Der Talmud un zayne perzenlekhkeytn / Le Talmud et ses maîtres ; Impr. Les éditions polyglottes, 232 rue de Charenton, Paris 12e]

Gedalye Mikhman, Mayn fraynd Mendl Man / מײַן פֿרײַנד מענדל מאַן (Hommage à Mendel Mann), Paris, [1978], 87 p.

Yehude Shapnik [Jacques Chapnik / Tshapnik], Fun vaytn amol : zikhroynes / פֿון ווײַטן אַמאָל : זכרונות / D’un lointain passé… : mémoires, traduit du yiddish par Henri Chapnik, Paris, Les Editions Polyglottes, 1978, 45, 43, 7 p. [bilingue yiddish-français]

Yoysef Vaynberg, A trer un a tfile / אַ טרער און אַ תּפֿילה (Une larme et une prière), Paris, 1978, 164 p.

Naftole Zilberberg, Der regn-boygn fun a zhurnalist tog ayn tog oys / דער רעגן־בויגן פֿון אַ זשורנאַליסט טאָג־אײַן טאָג־אויס  (L’arc-en-ciel d’un journaliste, jour par jour), Paris, 1978, 509 p.

1979

Danyel Kukyelka, Tsurik tsum shtam : roman / צוריק צום שטאַם : ראָמאַן (Retour à la souche : roman), 1979

Khaim Sloves, Sovetishe yidishe melukhishkeyt / סאָוועטישע ייִדישע מלוכהשקייט (L’État juif de l’Union Soviétique), Paris, 1979, 367 p.

Moyshe Waldman, Arye Shamri : lezikorn / אַריה שמרי : לזכּרון (A la mémoire d’Arye Shamri), tsuzamengeshtelt un aroysgegebn fun M. Valdman, Paris, 1979, 8 p. [Impr. IM. PO]

1980

Leyzer Domankevisth, Netsekh yidishkeyt : eseyen / נצח ייִדישקייט : עסייען (Pérennité du yiddish : essais), Paris, aroysgegebn fun der mishpokhe, 1980, 336 p.

Alter Kacyzne, Shvartsbard :  sintetisher reportazh in dray aktn un zibn bilder / שוואַרצבאַרד : סינטעטישער רעפּאָרטאַזש אין דרײַ אַקטן און זיבן בילדער (Schwartzbard : drame en trois actes ; reportage synthétique en trois actes et sept tableaux), Paris, Komitet far yidish un yidisher kultur / Comité pour la langue et la culture yiddish, 1980, 165 p.

Moyshe Zaltsman [Moché Zalcman], Yoysef Epshteyn (Kolonel Zhil) : der heroisher yidisher frayhayts-kemfer / יוסף עפּשטיין (קאָלאָנעל זשל) : דער העראָיִשער ייִדישער פֿרײַהייטס־קעמפֿער (Joseph Epsztejn (Colonel Gilles) : combattant héroïque juif pour la liberté), Paris, 1980, 71 p.

1981

Yankev Bukhman [J. Buchman], In tom fun farnikhtung un mord : zikhroynes fun di milkhome-yorn 1939-1945 / אין תּהום פֿון פֿאַרניכטונג און מאָרד : זכרונות פֿון די מלחמה־יאָרן 1939 – 1945 (Dans les abysses de l’extermination et de l’assassinat), Paris, 1981, 346 p.

Arn Huberman, Khronik fun undzer tsayt : zikhroynes un felyetonen / כראָניק פֿון אונדזער צײַט : זכרונות און פֿעליעטאָנען (Chronique de notre époque : souvenirs et récits), Paris, 1981, 221 p.

Yekhezkl Kornhendler, Yidn in Paris : materyaln far yidisher geshikhte / ייִדן אין פּאַריז : מאַטעריאַלן פֿאַר ייִדישער געשיכטע (Les Juifs à Paris : matériaux pour l’histoire juive), Paris, 1981, vol. 2 [vol. 1 : 1970 ; Impr. Les éditions polyglottes]

Hershl Perlmuter, Fun zikh un fun yenem / פֿון זיך און פֿון יענעם (Sur moi-même et des autres), Paris, 1981, 238 p.

Binyomin Shlevin, Shvere gemiter : dertseylungen, dermonungen, batrakhtungen / שווערע געמיטער : דערציילונגען, דערמאָנונגען, באַטראַכטונגען (Afflictions : nouvelles, souvenirs, réflexions), Paris, Bukh-komitet, 1981, 189 p.

 

1982

Verterbukh yidish-frantseyzish / ווערטערבוך ייִדיש־פֿראַנצייזיש. Dictionnaire yiddish-français, par Noé Gruss et Samuel Kerner, publié par le Centre Inter-universitaire du Judaïsme Contemporain auprès de l’Institut National des Langues Orientales, Paris III, Université Sorbonne Nouvelle et Comité pour la Langue et la Culture Yiddish en France, Paris, éd. Europe Formation Conseil, 1982, 371, XXIV, 17 p. [Impr. Les éditions Polyglottes]

Yekhezkl Kornhendler, Dray iberlebungen / דרײַ איבערלעבונגען (Trois événements), couv., ill. : Devi Tuszynski, portrait : Yankl Markiel, Paris, 1982, 67 p.

Moyshe Shulshteyn, Dort vu mayn vig iz geshtanen / דאָרט וווּ מײַן וויג איז געשטאַנען (La terre de mon berceau), couv. : Yitskhok Reyzman, Paris, aroysgegebn durkh a komitet, 1982, 352 p.

 

1983

K. Benek, Di Yidn fun nekhtn : dertseylungen, reportazhn, eseyen, bilder / די ייִדן פֿון נעכטן : דערציילונגען, רעפּאָרטאַזשן, עסייען, בילדער (Les Juifs d’hier : nouvelles, reportages, essais, tableaux), couv. Mané-Katz, Paris, 1983, 243 p.

Rivke Kope, Intim mitn bukh : mekhabrim, bikher, meynungen / אינטים מיטן בוך : מחברים, ביכער, מיינונגען (Auteurs, livres, opinions), Paris, 1983, vol. 2 (270 p.) [vol. 1 : 1973]

Leon Leneman, A yidish yingl fun Vitebsk – Mark Shagal / (Un enfant juif de Vitebsk – Marc Chagall), Paris, Comité pour la langue et la culture yiddish en France : Europe-Formation-Conseil, 1983, 217 p. [bilingue yiddish-français ; comprend la version intégrale de « Mayn lebn » (Ma vie) de Marc Chagall en original yiddish et son résumé en français]

Dovid Malki, Fun der Mishne tsum Talmud / פֿון דער משנה צום תּלמוד (De la Michnah au Talmud), Paris, 1983, 255 p. [Vol. 3 de la série Der Talmud un zayne perzenlekhkeytn / Le Talmud et ses maîtres. Impr. IM.PO, 75010 Paris, imprimerie de Yoysef Shekhter ; linotypiste : Yankev-Yoysef Intrator ; typographe : Shmuel Likhtenshteyn]

Moyshe Zaltsman [Moché Zalcman], Bela Shapiro : di populere froyen-geshtalt / בעלאַ שאַפּיראָ : די פּאָפּולערע פֿרויען־געשטאַלט (Bela Szapiro), Paris, 1983, 71 p.

1984

Akive Fishbin [Fiszbin], A yidisher blik af Bethoven / אַ ייִדישער בליק אויף בעטהאָווען (Un regard juif sur Beethoven), Paris, 1984, 268 p.

Ulf Karmi, Dos naye folk / דאָס נײַע פֿאָלק (Le Peuple nouveau), aroysgegebn durkh Yoysef Zilberboym, Paris, 1984, 74 p. [Imprimé à Tel Aviv]

Khaim Keniger, Fun fir zaytn : lider-opklayb 1940-1984 / פֿון פֿיר זײַטן : לידער 1940 – 1984 (De quatre côtés : poèmes 1940-1984), Paris, 1984, 144 p.

Dovid Shmulevski, Zikhroynes fun vidershtand in Oyshvits-Birkenau / זכרונות פֿון ווידערשטאַנד אין אוישוויץ־בירקענאַו (Souvenirs de la résistance dans le camp d’Auschwitz-Birkenau), mis en forme par Noé Gruss, Paris, 1984, 352 p.

1985

[Khaim Grade], Perldike briv fun Khaim Grade tsu Sh. Z. Shragai / פּערלדיקע בריוו פֿון חיים גראַדע צו ש. ז. שרגאי (Lettres de Khaim Grade à Sh. Z. Shragai), Paris, Undzer veg, 1985, 41 p.

Moyshe Shulshteyn, Baym pinkes fun Lublin : dramatisher khizoyen in a kupe ash / בײַם פּינקס פֿון לובלין : דראַמאַטישער חזיון אין אַ קופּע אַש (Devant les chroniques de Lublin : vision dramatique dans un tas de cendres), couv., ill. : Arthur Kolnik, Paris, 1985, 96 p. [2e éd., bilingue yididsh-hébreu]

1986

Seyfer Laskazhev un Sobolev / ספֿר לאַסקאַזשעוו און סאָבאָלעוו (Livre du souvenir Laskarzew et Sobolew), éd. : Moyshe Livni, Paris, Gezelshaft Laskazhev-Sobolev in Frankraykh, 1986?, 708 p.

Lili Berger, Oyf di khvalyes fun goyrl : noveln, dertseylungen, literarishe eseyen / אויף די כוואַליעס פֿון גורל : נאָוועלן, דערציילונגען, ליטעראַרישע עסייען (Sur les vagues du destin : nouvelles, essais littéraires), Paris, 1986, 283 p.

Zheni Fuks, Oyf di fligl fun vint : lider / אויף די פֿליגל פֿון ווינט : לידער (Sur les ailes du vent : poèmes), 1986, 123 p.

Mordkhe Litvin, Frantseyzishe poezye : iberzetsungen un komentarn / פֿראַנצייזישע פּאָעזיע : איבערזעצונגען און קאָמענטאַרן (Poètes français : choix et commentaires), Paris, Undzer kiyem / Notre existence, 1986, vol. 2 [vol. 1 : 1968]

1987

Rivke Kope, Dos broyt fun mayn bager : lider fun ale tsaytn / דאָס ברויט פֿון מײַן באַגער : לידער פֿון אַלע צײַטן (Le pain de mon désir : poèmes de tous les temps), 1987, 130 p.

1988

Lili Berger, In loyf fun tsayt : dertseylungen, noveln, eseyen / אין לויף פֿון צײַט : דערציילונגען, נאָוועלן, עסייען (Au fil du temps : récits, nouvelles et essais), 1988, 227 p.

Samek Finkelshteyn, Problemen – nokh alts aktuele / פּראָבלעמען – נאָך אַלץ אַקטועלע (Des problèmes : toujours actuels), Paris, 1988, 31 p.

Arn Miednik, Gezamlte shriftn : 80 yor denkenish fun a kloymersht tsivilizirtn parshoyn / געזאַמלטע שריפֿטן : 80 יאָר דענקעניש פֿון אַ כּלומרשט ציוויליזירטן פּאַרשוין (Œuvres complètes : 80 années de réflexion d’un mec « civilisé »), Paris, Di goldene pave, 1988-1989, 3 vol. (350, 350, 350 p.)

1989

Arn Miednik, Gezamlte shriftn : 80 yor denkenish fun a kloymersht tsivilizirtn parshoyn / געזאַמלטע שריפֿטן : 80 יאָר דענקעניש פֿון אַ כּלומרשט ציוויליזירטן פּאַרשוין (Œuvres complètes : 80 années de réflexion d’un mec « civilisé »), Paris, Di goldene pave, 1988-1989, 3 vol. (350, 350, 350 p.)

1990

Bumi Brunvaser [Boumi Brunwasser], Mayn veg in lebn / מײַן וועג אין לעבן (Le chemin de ma vie), Paris, 1990, 166 p. [Impr. Moderna]

Khaim Keniger, In shetekh fun tsayt : lider / אין שטח פֿון צײַט : לידער (Dans l’espace du temps : poèmes), yiddish-français ; Paris, 1990, 129 p.

1991

Lili Berger, Geshtaltn un pasirungen : dertseylungen, noveln, eseyen / געשטאַלטן און פּאַסירונגען : דערציילונגען, נאָוועלן, עסייען (Silhouettes et événements : nouvelles, essais), Paris, 1991, 223 p.

Danyel Kukyelka, Dos folkstimlekhe gezang : lider mit muzik / דאָס פֿאָלקסטימלעכע געזאַנג (Le chant populaire [chansons et musique]), Paris, 1991, 183 p.

Moyshe Shulshteyn, Sod un kavone /  סוד און כּוונה (L’intention secrète), couv. : Yitskhok Reyzman? Paris, 1991, 78 p.

1992

Danyel Kukyelka, Tsvey veltn : an emese geshikhte fun yisroeldikn lebn : roman / צוויי וועלטן : אַן אמתע געשיכטע פֿון ישׂראלדיקן לעבן : ראָמאַן (Deux univers : une histoire vraie de la vie en Israël – roman), Paris, 1992

1993

Danyel Kukyelka, Paynlekhe derinerungen : dertseylungen / פּײַנלעכע דערינערונגען : דערציילונגען (Souvenirs douloureux : nouvelles), 1993, 190 p.

1994

Yankl Hershkovitsh, Dos gezang fun Lodzher geto : 1940-1944 / דאָס געזאַנג פֿון לאָדזשער געטאָ : 1940 – 1944 (La ballade du ghetto de Lodz : 1940-1944), éd. Yosl Vaysblat, Paris, Editions Polyglottes, 1994, 102 p.

1997

Verterbukh fun loshn-koydesh-shtamike verter in yidish / ווערטערבוך פֿון לשון־קודש־שטאַמיקע ווערטער אין ייִדיש / Dictionnaire des monts d’origine hébraïque et araméenne en usage dans la langue yiddish, compilé par Yitskhok Niborski, avec le concours de Simon Neuberg, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 1997, 306 p. [éditions suivantes : 1999, 2012]

Annick Prime-Margules, Hulyet, kinderlekh ! : a yidish-lernbukh far kinder / הוליעט, קינדערלעך ! : אַ ייִדיש לערנבוך פֿאַר קינדער (Amusez-vous, les enfants ! : méthode de yiddish pour enfants), Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 1997, 127 p.

1998

Lena Rozenberg-Jedwab, Lider fun tsar un vander / לידער פֿון צער און וואַנדער (Poèmes de chagrin et d’errance), Paris, 1998, 53 p.

1999

Verterbukh fun loshn-koydesh-shtamike verter in yidish / ווערטערבוך פֿון לשון־קודש־שטאַמיקע ווערטער אין ייִדיש / Dictionnaire des mots d’origine hébraïque et araméenne en usage dans la langue yiddish, compilé par Yitskhok Niborski, avec le concours de Simon Neuberg, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 1999, 310 p. [2e éd. ; 1ère éd. : 1997, 3e éd. : 2012]

Lena Rozenberg-Jedwab, Fun heym tsu na-venad : milkhome-togbukh 1941-1945 / פֿון היים צו נע־ונד : מלחמה־טאָגבוך 1941 – 1945 (Sans feu ni lieu : carnets d’errance 1941-1945), préface de Yitskhok Niborski, couv. : Yosl Bergner, Paris, 1999, 248 [2e éd. : 2002]

2000

Frantseyzish-yidish verterbukh / פֿראַנצייזיש־ייִדיש ווערטערבוך / Dictionnaire français-yiddish, élaboré par Samuel Kerner et Bertrand Vaisbrot, Paris, Medem-biblyotek / Bibliothèque Medem, 2000, XL, 527 p. [2e éd. ; 1ère éd. : 1989]

Menukhe Ram, In eynem a tog : dertseylungen… / אין איינעם אַ טאָג… : דערציילונגען (Un certain jour : nouvelles), Paris, Medem-biblyotek / Bibliothèque Medem, 2000, 155 p.

2002

Yidish-frantseyzish verterbukh / ייִדיש־פֿראַנצייזיש ווערטערבוך / Dictionnaire yiddish-français, Yitskhok Niborski, Bernard Vaisbrot, avec le concours de Simon Neuberg, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2002, 41, 632 p. [2e éd. : 2011]

Lena Rozenberg-Jedwab, Fun heym tsu na-venad : milkhome-togbukh 1941-1945. Lider fun tsar un vander / פֿון היים צו נע־ונד : מלחמה־טאָגבוך 1941 – 1945. לידער פֿון צער און וואַנדער (Sans feu ni lieu : carnets d’errance 1941-1945. Poèmes de chagrin et d’errance), préface de Yitskhok Niborski, couv. : Yosl Bergner, Paris, 2002, 248, 53 p. [2e éd., 1e éd. ouvrages séparés : 1998, 1999]

2003

Miryam Ulinover, A grus fun der alter heym : lider / אַ גרוס פֿון דער אַלטער היים : לידער / Un bonjour du pays natal : poèmes, traduction française : Batia Baum, éd., présentation : Natalia Krynicka, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2003, 8‎9-‎2‎5‎4-‎9‎4 p. [original yiddish et traduction française]

2004

Bay der yidish-arbet haynt, protokoln funem internatsyonaln simpozyum organizirt durkh dem yidishn Kunst- un geshikhte muzey un der Medem-Biblyotek / בײַ דער ייִדיש־אַרבעט הײַנט, פּראָטאָקאָלן פֿונעם אינטערנאַציאָנאַלן סימפּאָזיום אָרגאַניזירט דורך דעם ייִדישן קונסט־ און געשיכטע־מוזיי און דער מעדעם־ביבליאָטעק / La culture yiddish aujourd’hui, actes du colloque international organisé par le musée d’Art et d’Histoire du judaïsme et la bibliothèque Medem dans les locaux du musée (Paris) les 4, 5 et 6 juin 2000, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2004, 244, 154 p. [bilingue yiddish-français ; titre sur la couverture : Yiddish ? Yiddish !]

2005

Yitskhok Katzenelson, Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk / דאָס ליד פֿון אויסגעהרגעטן ייִדישן פֿאָלק / Le chant du peuple juif assassiné, traduit du yiddish par Batia Baum, postface de Rachel Ertel, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2005, 151, 25 p. [original yiddish et traduction française]

2011

Yidish-frantseyzish verterbukh / ייִדיש־פֿראַנצייזיש ווערטערבוך / Dictionnaire yiddish-français, Yitskhok Niborski, Bernard Vaisbrot, avec le concours de Simon Neuberg, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2011, 41, 632 p. [2e éd. ; 1ère éd. : 2002]

2012

Verterbukh fun loshn-koydesh-shtamike verter in yidish / ווערטערבוך פֿון לשון־קודש־שטאַמיקע ווערטער אין ייִדיש / Dictionnaire des mots d’origine hébraïque et araméenne en usage dans la langue yiddish, compilé par Yitskhok Niborski, avec le concours de Simon Neuberg, Eliezer Niborski et Natalia Krynicka, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2012, 512 p. [3ème éd. revue et augmentée]

2013

Avrom Sutzkever, Griner akvaryum : kurtse bashraybungen / גרינער אַקוואַריום : קורצע באַשרײַבונג / Aquarium vert : brefs récits, traduit du yiddish par Batia Baum ; postface : Heather Valencia, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2013, 132, 28 p. [original yiddish et traduction française]

2016

Yitskhok-Leybush Peretz, Bay nakht oyfn altn mark : a troym fun a fibernakht ; forshpil, fir aktn un prolog, in ferzn / בײַ נאַכט אויפֿן אַלטן מאַרק : אַ טרוים פֿון אַ פֿיבערנאַכט ; פֿאָרשפּיל, פֿיר אַקטן און פּראָלאָג, אין פֿערזן / La Nuit sur le vieux marché : songe d’une nuit de fièvre ; pièce en quatre actes, avec prologue et épilogue, en vers, traduit du yiddish par Batia Baum, présentation : Yitskhok Niborski, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2016, XXVI, 232 p. [original yiddish et traduction française]

2019

Gloria Finkielsztejn Milchberg, Ven di verter redn : yidishe shprikhverter, aforizmen, oyffirungs-klolim, glaykhvertlekh un vortshpiln, mit zeyere ekvivalentn fun farsheydene mekoyrim / ווען די ווערטער רעדן : ייִדישע שפּריכווערטער, אַפֿאָריזמען, אויפֿפֿירונגס־כּללים, גלײַכווערטלעך און וואָרטשפּילן, מיט זייערע עקוויוואַלענטן פֿון פֿאַרשיידענע מקורים / Quand les mots parlent : proverbes, aphorismes, maximes, dictons et jeux de mots yiddish, avec leurs équivalents de diverses origines, Paris, Medem-Biblyotek / Bibliothèque Medem, 2019, 863, 13, 14 p. [bilingue yiddish-français]

2021

Aaron Zeitlin, Di letste vaytkeyt : oysgeklibene lider / די לעצטע ווײַטקייט : אויסגעקליבענע לידער  / Le dernier lointain : poèmes choisis, choix, traduction du yiddish : Batia Baum, édition et présentation : Yitskhok Niborski, Paris, éd. Bibliothèque Medem, 2021, 369, XXXIX p. [bilingue yiddish-français]

Aaron Zeitlin, Veytsman der tsveyter : a fantazye in 14 bilder / ווייצמאַן דער צווייטער : אַ פֿאַנטאַזיע אין 14 בילדער  / Weizmann II : fantaisie en 14 tableaux,traduction du yiddish : Evelyne Grumberg, présentation : Yitskhok Niborski, Evelyne Grumberg, Natalia Krynicka, Paris, éd. Bibliothèque Medem, 2021, 243, XLI p. [bilingue yiddish-français]

Haut de page