Artistes liés à la culture yiddish

ATTENTION, CETTE PAGE EST EN COURS DE CONSTRUCTION !

A | B | C| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

B

BAHELFER, MOYSHE (1908-1995)
משה בעלפֿער (באַהעלפֿער)
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
En France
1937Yidish hantbukh Pariz : vegvayzer un firer / ייִדיש האַנטבוך פּאַריז : וועגווײַזער און פֿירער (Paris : guide), unter der redaktsye fun F. Shrager, ill. Moyshe Bahelfer, Paris, Naye Prese, 1937, 191 p. [titre sur la couv. : Pariz / Paris]
1946
Avrom Sutzkever, Vilner geto : 1941-1944 / ווילנער געטאָ : 1941 – 1944 (Ghetto de Vilnius : 1941-1944), couv. : Moyshe Bahelfer, Paris, Farband fun di Vilner in Frankraykh, 1946, 230 p.

1947Sholem-Aleykhem [Sholem Rabinovitsh], Der zeyger / דער זייגער (L’horloge), ill. M. Bahelfer, Paris, Farband fun yidishe kultur-gezelshaftn in Frankraykh, 1947, [16] p.

1947Khaim Sloves, Nekome-nemer : tragedye in dray aktn, nayn bilder / נקמה־נעמער : טראַגעדיע אין דרײַ אַקטן, נײַן בילדער (Les vengeurs : tragédie en trois actes, neufs tableaux), couv. : Moyshe Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1947, 94 p.

1950Moyshe Shulshteyn, Der nign fun doyres : dramatishe poeme in nayn bilder / דער ניגון פֿון דורות : דראַמאַטישע פּאָעמע אין נײַן בילדער (La mélodie des générations : poème dramatique en neuf tableaux), couv. : M. Bahelfer, aroysgegebn funem Fareyn fun poylishe Yidn in Frankraykh, Paris, Yidishe folks-biblyotek, 1950, 100 p.

1950?Moyshe Gildenman, Oyfn veg tsum zig : tipn fun yidishe partizaner  / אויפֿן וועג צום זיג : טיפּן פֿון ייִדישע פּאַרטיזאַנער (En route vers la victoire : silhouettes de maquisards juifs), couv. M. Bahelfer, coll. Yidishe folks-biblyotek, Paris, Organizatsye fun di poylishe Yidn in Frankraykh, 1950?, 48 p.

1952Kenig, Undzere bafrayer : fartseykhenungen fun a gevezenem krigs-gefangenem / אונדזערע באַפֿרײַער : פֿאַרצייכענונגען פֿון אַ געוועזענעם קריגס־געפֿאַנגענעם (Nos libérateurs : notes d’un ancien prisonnier de guerre), couv. M. Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1952, 142 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis]
1952Arn Miednik, Mesholim / משלים (Fables), ill. Moyshe Bahelfer, Paris, Di goldene pave, 1952, 195 p. [2 éd. la même année]
1954Elkhonen Vogler, Friling oyfn trakt : lider un poemen / פֿרילינג אויפֿן טראַקט : לידער און פּאָעמען (Printemps sur la route : poèmes), couv. M. Bahelfer, portrait : Benn, Paris, Farband fun di Vilner in Frankraykh, 1954, 186 p.

1958Alfred Grant, Pariz, a shtot fun front / פּאַריז, אַ שטאָט פֿון פֿראָנט (Paris, ville du front), couv. Moyshe Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1958, 253 p

1961Nosn Ribak [Natan Rybak], Der toes fun Onore de Balzak : historisher roman / דער טעות פֿון אָנאָרע דע באַלזאַק (L’erreur d’Honoré de Balzac : roman historique), traduit par Lazar Vayn, couv. : M. Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1961, 323 p. [Impr. Vogue, 176 quai de Jemmapes, Paris 10e ; impression supervisée par Yoysef Shekhter, typographe : Lazar Vayn, imprimeur : N. Milner]
1965
Miler, Mir ale : naye un opgeklibene lider, poemes, iberzetsungen fun fremde shprakhn / מיר אַלע : נײַע און אָפּגעקליבענע לידער, פּאָעמעס, איבערזעצונגען פֿון פֿרעמדע שפּראַכן (Nous tous : poèmes, traductions), couv. : Moyshke Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1965, 207 p. [Impr. ABÉCÉ de Yoysef Shekhter, typographe : Lazar Vayn, imprimeur : Naftole Milner]

1975Pol Hirshman [Paul Hirschmann], Lebn langu un blaybn yung / לעבן לאַנג און בלײַבן יונג (Vivre longtemps et rester jeune), traduit du manuscrit allemand : Noyekh Gris, couv., ill. : Moyshe Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1975, 170 p. [Impr. IM.PO, 65 rue du Fbg Saint-Denis, Paris 10e]
1975
Abrashe Slukhovski [Abrasha Sluchowski], Fun geto in di velder / פֿון געטאָ אין די וועלדער (Du ghetto aux partisans), couv. : Moyshke Bahelfer, Paris, Oyfsnay, 1975, 317 p.
1975
Mordkhe Volfshoyt-Dinkes, Shakh-mat : der nes fun mayn lebn, fun Pshemishl biz Terezyenshtat / שאַך־מאַט : דער נס פֿון מײַן לעבן, פֿון פּשעמישל ביז טערעזיענשטאַט (Echec et mat : Le miracle de ma vie), couv. : M. Bahelfer, Paris, 1975, 200 p. [Impr. IM. PO]

 

BENN (pseudonyme de Bension Rabinowicz, 1905-1989)


בען
Né à Białystok (Pologne, à l’époque l’Empire tsariste). A vécu en France à partir des années 1930. Mort à Paris.
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
En France
1939Daniel Tsharni bukh / דניאל טשאַרני בוך (Mélanges Daniel Tsharni), éd. Moyshe Shalit, page de titre, ill. : Benn, Paris, A. B. Tserata, 1939, 288 p. [typographe : A. B. Tserata, linotypiste : Z. Helfgot, éd. par Daniel Tsharni-Fond, New York, Paris, Vilnius ; Impr. Société parisienne d’impressions, 4-5 rue Saulnier, Paris 9e]
1946
Benn, Fun Khelmer shul bizn Eyfl-turem / פֿון כעלמער שול ביזן אייפֿל־טורעם (de la synagogue de Chelm jusqu’à la Tour Eiffel), gezamlt un getseykhn durkh Ben, coll. Ilustrirter yidisher folklor, Paris, Z. Marvit, 1946, [Album, 30 p.]
1947Benn [Ben-Tsien Rabinovitsh], 22 ilustratsyes tsu der Bibl / צוויי און צוואַנציק אילוסטראַציעס צו דער ביבל (Vingt-deux illustrations pour la Bible), préf. Waldemar George, Paris, A. B. Cerata, 1947, 107 p. [yiddish – français – hébreu]
1950Daniel Tsharni, Lider / לידער (Poèmes), ill. : Benn, Paris, A. B. Tserata, 1950, 61 p. [Impr. ABECE]

 

1950Avrom Zak, Tsvishn shotns : dertseylungen / צווישן שאָטנס : דערציילונגען (Parmi les ombres : nouvelles), couv. : Benn, Paris, Yidisher PEN-Club, 1950, 158 p.

1954Yoysef Vaynberg, Tsvishn Got un Fenrir / צווישן גאָט און פֿענריר (Entre Dieu et Fenrir), couv. : Benn, aroysgegebn durkh dem Frayen yidishn fareyn fun gevezene deportirte un internirte in Frankraykh, Paris, 1954, 285 p.
1954
Elkhonen Vogler, Friling oyfn trakt : lider un poemen / פֿרילינג אויפֿן טראַקט : לידער און פּאָעמען (Printemps sur la route : poèmes), couv. M. Bahelfer, portrait : Benn, Paris, Farband fun di Vilner in Frankraykh, 1954, 186 p.
1961
Yoyshue Lender, Mayn kinds briv / מײַן קינדס בריוו (La lettre de ma fille : poèmes), ill. Benn, aroysgegebn mit der mithilf fun der Radomer landsmanshaft in Pariz, Paris, 1961, 67 p. [Impr. Vogue, 176 quai de Jemmapes, Paris 10e]
1964
Vladimir Grosman [Grossman], Mentshn un problemen : zikhroynes un gedanken / מענטשן און פּראָבלעמען : זכרונות און געדאַנקען (Hommes et problèmes), couv., ill. : Benn, Paris, Éditions Polyglottes, 1964, 183 p.
1967
Leyb Kurland, Oyfn veg tsu zikh : roman / אויפֿן וועג צו זיך : ראָמאַן (Sur le chemin du retour : roman), couv. : Devi Tushinski, portrait : Benn, Paris, Undzer kiyem / Notre existence, 1967, 333 p.
1970
Lili Berger, Opgerisene tsvaygn : noveln un dertseylungen / אָפּגעריסענע צווײַגן : נאָוועלן און דערציילונגען (Branches arrachées : nouvelles), couv. , ill. : Benn, Paris, 1970, 229 p.

1970Shloyme-Zalmen Shragay [Shragai], Yidishe yomim-toyvim : Purim – Peysekh / ייִדישע ימים־טובֿים : פּורים – פּסח (Fêtes juives : Pourim – Pessah), ill. : Benn, Paris, Undzer veg, 1970, 63 p.
1976
Fayvl Shrager, Oyfn rand fun tsvey tkufes : zikhroynes / אויפֿן ראַנד פֿון צוויי תּקופֿות : זכרונות (En marge de deux époques : souvenirs), couv., portrait : Benn, Paris, 1976, 327 p.
1977
Moyshe Shulshteyn, Der orem fun libshaft : lider un poemes / דער אָרעם פֿון ליבשאַפֿט : לידער און פּאָעמעס (Le bras de l’amour : poèmes), couv. : Benn, Paris, aroysgegebn durkh a komitet, 1977, 307 p.


 

BERLEWI, HENRYK (1894-1967)


הענריק בערלעווי
Né à Varsovie (Pologne, à l’époque l’Empire tsariste). A vécu en France à partir de 1928. Mort à Paris.
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
En France
1955Ber Kutsher, Geven a mol Varshe : zikhroynes / געווען אַ מאָל וואַרשע : זכרונות (Il était une fois Varsovie : mémoires), couv., ill. : Henryk Berlewi, aroysgegebn mit der hilf fun der kultur-opteylung baym JOINT in Frankraykh, Paris, 1955, 331 p.

1957Rivke Akerman, Poemen un lider fun payn / פּאָעמען און לידער פֿון פּײַן  (Poèmes et chants de douleur), couv. et portrait : Henryk Berlewi, Paris, 1957, 96 p. [titre sur la couv. : Lider fun payn.  Gezetst un gedrukt bay Maks Hershboym, Impr. de la Harpe, 32 rue des Meaux, Paris, 19e]


 

BERNSTEIN, SALOMON (1886-1968)
שלמה בערנשטיין

 

BLUM, SHMUEL (?-?)
שמואל בלום
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
En France
1936 : Yekhezkl Kornhendler, Alt Paris / אַלט פּאַריז (Vieux Paris), couv. : Sh. Blum, Paris, Oyfgang, 1936, 170 p.

1936Wolf Wieviorka, Mizrekh un mayrev : dertseylungen / מיזרח און מערבֿ : דערציילונגען (Est et Ouest : nouvelles), couv. Sh. Blum, Paris, V. Vevyorke yubiley-komitet, 1936 [Gezamlte shriftn, vol. 1]

1937Dovid Pliskin, A kindershe melukhe / אַ קינדערשע מלוכה (Un royaume d’enfants), couv. : Sh. Blum, Paris, Tsugob-shuln bay der gezelshaft « Fraynd fun arbeter-kind », 1937, 78 p.

1937Moyshe Rolnik, Iber grenetsn / איבער גרענעצן (Par-delà des frontières), couv. : S. Blum, Paris, Yidisher shrayber-farband, 1937, 66 p.
1937 : Wolf Wieviorka, Bodnloze mentshn : dertseylungen / באָדנלאָזע מענטשן : דערציילונגען (Gens sans sol : nouvelles), couv. : S. Blum, Paris, V. Vevyorke yubiley-komitet, 1937 [Gezamlte shriftn, vol. 2]

1938Yekhezkl Kornhendler, Froyen : dertseylungen un eynakters / פֿרויען : דערציילונגען און איינאַקטערס (Les femmes : nouvelles et pièces d’un acte), couv. S. Blum, Paris, Oyfgang, 1938, 116 p.
1951
Khaim-Leyb Fuks, Sho fun lid : lider un poemen / שעה פֿון ליד : לידער און פּאָעמען (L’Heure de la poésie : poèmes), couv. Shmuel Blum, Paris, Yidisher PEN-Club, 1951, 126 p.
1970
Moyshe Shmulovitsh [Smulovic], Varshever yorn : oytobyografishe fartseykhenungen / וואַרשעווער יאָרן : אויטאָביאָגראַפֿישע פֿאַרצייכענונגען (Les années varsoviennes : récits autobiographiques), couv. : Shmuel Blum, Paris, Oyfsnay, 1970, 426 p.
1977
Benek, Yisroel, undzer land : dertseylungen un reportazhn / ישׂראל, אונדזער לאַנד : דערציילונגען און רעפּאָרטאַזשן (Israël, notre pays : nouvelles et reportages), couv. : Shmuel Blum, Paris, 1977, 285 p.
1977
Yisroel Lilyenshteyn [Israel Lilienstein], Zikhroynes fun mayn lebn : Varshe – Pariz / זכרונות פֿון מײַן לעבן : וואַרשע – פּאַריז (Mes souvenirs : Varsovie – Paris), couv. : Shmuel Blum, Paris, 1977, 90 p.

 

C

CHAGALL, MARC (1887-1985)

מאַרק שאַגאַל

 

CHWOLES, RAFAEL (1913-2002)


רפֿאל כוואָלעס
Né à Vilnius (Lituanie). A vécu en France à partir de 1968. Mort à Paris.
Dans les années 1930, lié au groupe Yung-Vilne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Union soviétique. 1945-1959, à Vilnius. 1959-1968, à Varsovie. Pendant ce temps-là, il a visité le Maroc et Paris, où il s’est ensuite établie à la vague d’antisémitisme en Pologne en 1968.

G

GLEB, THOMAS (pseudonyme de Yehude-Khaim Kalman, 1912-1991)


גלעב (יהודה־חיים קלמן)
Peintre et tapissier. Né à Zelów (dans la région de Łódź, Pologne). A vécu en France dans les années 1932-1950 et 1957-1991. Mort à Angers.
Originaire d’une famille des tisserands. A étudié le dessin à Łódź. Pendant la Seconde Guerre mondiale, engagé en tant que volontaire étranger ; retour à Paris (lié au groupe de résistance Solidarité) ; 1943-1944, à Grenoble. 1944, arrêté par la Gestapo, emprisonné à Lyon, s’est enfui du convoi de déportation. 1950-1957 à Varsovie. Dans les années 1950, travaux de céramique ; à partir des années 1960 : la tapisserie.
Œuvres liées à la culture yiddish :
– décors pour le théâtre PYAT (Paris), années 1930
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
En France

1936Dovid Kutner, Kartuz-Bereze : der poylisher kontsentratsye-lager / קאַרטוז־בערעזע : דער פּוילישער קאָנצענטראַציע־לאַגער (Kartuz-Bereze [Bereza Kartuska] : le camp de concentration polonais), couv. : Gleb, Paris, 1936, 71 p. [aroysgegebn durkh der Royter hilf un Tsentrale fun di patronatn iber di politishe arestirte in Poyln]
1938 : Dovid Pliskin, Vunderland : lider un mayselekh / וווּנדערלאַנד : לידער און מעשׂהלעך  (Pays de merveilles : poèmes et contes), couv. : Gleb, Paris, Tsugob-shuln bay der gezelshaft « Fraynd fun arbeter-kind », 1938, 75 p.

1947 :  Ikh lern yidish : lern- un leyen-bukh / איך לערן ייִדיש : לערן־ און לייען־בוך (J’apprends le yiddish : méthode et chrestomathie), L. Vaynapl, L. Pludermakher, ill. : Gleb (Khaim Kalman), Paris, Oyfsnay, 1947, 177 p.
1949
Dos vort fun vidershtand un zig : zamlung fun untererdishe tsaytungen, oyfrufn un broshurn / דאָס וואָרט פֿון ווידערשטאַנד און זיג : זאַמלנג פֿון אונטערערדישע צײַטונגען, אויפֿרופֿן און בראָשורן (Paroles de la résistance et de la victoire : recueil de journaux, appels et brochures clandestines), préf. : Adam Rayski, ill. : K. Gleb, aroysgegebn durkh di Yidishe progresive vidershtand-organizatsyes in Frankraykh in der tsayt fun der natsisher okupatsye 1940-1944, gezamlt un tsugegreyt tsum druk durkhn Dokumentatsye-tsenter baym Farband far vidershtand un kegnzaytiker hilf, Paris, Oyfsnay, 1949, 266 p. [Impr. S.I.P.N., 14 rue de Paradis, Paris 10e]

 

H

HALTER, MAREK (né 1936)
מאַרעק האַלטער
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
En France
1953Perl Halter, Dermonungen : lider un poemes / דערמאָנונגען : לידער און פּאָעמעס (Souvenirs : poèmes), couv. et dessins : Marek Halter, Paris, A. B. Tserata, 1953, 110 p.

1962Perl Halter, Yunge teg : lider / יונגע טעג : לידער (Jeunes journées : poèmes), ill. Marek Halter, Devi Tushinski, coll. Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1962, 59 p.
1964
Yoysef Shayn, Arum moskver yidishn teater / אַרום מאָסקווער ייִדישן טעאַטער (À propos du théâtre juif de Moscou), maquette et couv. : Marek Halter, dessin de Mikholes : A. Tischler, Paris, Di goldene pave, 1964, 258 p. [Impr. Les éditions polyglottes, 232 rue de Charenton, Paris 12e]
1971
Yoysef Shayn, Der komedyant oyfn shteyn : dertseylungen / דער קאָמעדיאַנט אויפֿן שטיין : דערציילונגען (Le comédien sur la pierre : nouvelles), dessin et jaquette : Marek Halter, coll. Minyatur-biblyotek, 1, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1971, 91 p. [Impr. Abexpress, 72 rue du Château-d’Eau, Paris 10e]

 

K

KOLNIK, ARTHUR (Artur Kolnik, 1890-1971)
אַרטור קאָלניק
Né à Stanisławów (aujourd’hui Ivano-Frankivsk, Ukraine). A vécu en France à partir de 1931. Mort à Paris.
1908-1914 : études à l’Académie des Beaux Arts de Cracovie. Pendant la Première Guerre mondiale, mobilisé dans l’armée austro-hongroise ; en 1916, blessé sur le front. 1918-1931 a vécu à Czernowitz, où il a fait connaissance des écrivains Itsik Manger et Eliezer Shteynbarg.
Œuvres liées à la culture yiddish :
– portraits d’Itsik Manger (à partir de 1929)
– portrait d’Eliezer Shteynbarg
– projet de tombeau d’Eliezer Shteynbarg (1932)
– projet de tombeau de la mère d’Itsik Manger
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
1933Arthur Kolnik, Herts Grosbards retsitatsye-geshtaltn : 12 holtsshnitn / הערץ גראָסבאַרדס רעציטאַציע־געשטאַלטן : 12 האָלצשניטן (Des personnages des récitations de Herts Grosbard : douze gravures sur bois), Paris, Kinstler-gemeynshaft, 1933
1947
Khurbn Levertov : a matseyve Levertov un levertover kedoyshim / חורבן לעווערטאָוו : אַ מצבֿה לעווערטאָוו און לעווערטאָווער קדושים (La destruction de Levertov : une stèle pour Levertov [Lubartów] et ses martyrs), éd. Borekh Tshubinski, ill. : Arthur Kolnik et Georges Horan, Paris, Fraynd fun Levertov, 1947, 118 p. [Impr. ABÉCÉ, 11 rue Louis Blanc, Paris 11e]

1947Moyshe Shulshteyn, A boym tsvishn khurves : lider un poèmes / אַ בוים צווישן חורבֿות : לידער און פּאָעמעס (Un arbre parmi les ruines : poèmes), couv. : Arthur Kolnik, Paris, Oyfsnay, 1947, 290 p.
1948
Yitskhok-Leybush Peretz, A gilgl fun a nign : tsvantsik holtsshnitn inspirirt fun der khsidisher geshikhte / אַ גילגול פֿון אַ ניגון : צוואַנציק האָלצשניטן אינספּירירט פֿון דער חסידישער געשיכטע (Métamorphoses d’une mélodie : vingt gravures sur bois, inspirées du conte hassidique de I. L. Peretz), ill. : Arthur Kolnik, Paris, 1948, 25 p., 20 pl. [32 cm.]
1949
Khaim Sloves, Homens mapole : folksshpil in fir aktn / המנס מפּלה : פֿאָלקסשפּיל אין פֿיר אַקטן (La défaite d’Aman : comédie en quatre actes), couv. : Arthur Kolnik, Paris, Oyfsnay, 1949, 102 p.

1951Hersh Fenster, Undzere farpaynikte kinstler / אונדזערע פֿאַרפּײַניקטע קינסטלער (Nos artistes martyrs), avant-propos Marc Chagall, page de titre Arthur Kolnik, Paris, 1951, 262 p. [Impr. ABECE]

1951Itsik Manger, Medresh Itsik / מדרש איציק (Midrash d’Itsik), couv., ill. Arthur Kolnik, Paris – Genève, Itsik Manger yoyvl-komitet / Comité Itzik Manger auprès de l’Association des écrivains et journalistes juifs de France, 1951, 200 p. [Itsik Manger, Gezamlte shriftn, vol. 1, édité en l’honneur du 50e anniversaire du poète]

1957Moyshe Sambatyen, Partsufim un uvdes : noveln / פּרצופֿים און עובֿדות (Faits et visages), couv., page de titre : Arthur Kolnik, Paris, 1957, 407 p. [Impr. Editions polyglottes]
1959
Tea Artsishevska, Miryaml : dramatisher tsikl in fuftsn bilder / מרימל : דראַמאַטישער ציקל אין פֿופֿצן בילדער (Petite Miriam : cycle dramatique en 15 tableaux), préface : Yoysef Opatoshu, page de titre, lettrines : Arthur Kolnik, Paris, Di goldene pave, 1959, 238 p. [Impr. Vogue, 176, quai de Jemmapes, Paris 10e]

1966Seyfer-hazikorn / ספֿר־הזכּרון (Livre du souvenir), couv., ill. : Arthur Kolnik, Paris, Landsmanshaft « Fraynd fun Torne un umgegnt », 1966, 23, 38 p. [Livre du souvenir de Torne / Tarnów]
1966
Moyshe Shulshteyn, Baym pinkes fun Lublin : dramatisher khizoyen in a kupe ash / בײַם פּינקס פֿון לובלין : דראַמאַטישער חזיון אין אַ קופּע אַש (Devant les chroniques de Lublin : vision dramatique dans un tas de cendres), couv., ill. : Arthur Kolnik, Paris, 1966, 59 p. [2e éd., bilingue yididsh-hébreu, Paris, 1985, 96 p.]

1968Yankev Shternberg, Lid un balade oyf di Karpatn / ליד און באַלאַדע אויף די קאַרפּאַטן (Poème et ballade dans les Karpates), couv., ill. : Arthur Kolnik, Paris, Oyfsnay, 1968, 92 p. [Imprimerie 14 rue de Paradis, Paris 10e]

 

M

MANÉ-KATZ (Emmanuel Mané-Katz, 1894-1962)


מאַנע־קאַץ
Né à Krementchouk (Ukraine, à l’époque l’Empire tsariste). A vécu en France dans les années 1913-1958. Mort à Tel-Aviv.
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
En France
1950 : Shimen Shpund, Der letster fun di lamed-vov : lider / דער לעצטער פֿון די ל״ו : לידער (Le dernier des pieux : poèmes), couv. : Mané-Katz, aroysgegebn mit der hilf fun der kultur-opteylung baym JOINT in Frankraykh, Paris, Editions Polyglottes, 1950, 52 p.

– 1957Benek, Unter di parizer himlen : dertseylungen un reportazhn / אונטער די פּאַריזער הימלען : דערציילונגען און רעפּאָרטאַזשן (Sous les cieux de Paris : nouvelles et reportages), couv. Mané-Katz, Paris, Oyfsnay, 1957, 249 p.
1983Benek, Di Yidn fun nekhtn : dertseylungen, reportazhn, eseyen, bilder / די ייִדן פֿון נעכטן : דערציילונגען, רעפּאָרטאַזשן, עסייען, בילדער (Les Juifs d’hier : nouvelles, reportages, essais, tableaux), couv. Mané-Katz, Paris, 1983, 243 p.

 

MILBERGER, MIKHL (1922-1997)
מיכאל מילבערגער

MUSZKA, ADAM (1914-2005)
אַדאַם מושקאַ
Né à Piotrków Trybunalski (Pologne, à l’époque l’Empire tsariste). A vécu en France à partir de 1967. Mort à Paris.

N

NORDAU, MAXA (Maxa Simonne Nordau, 1897-1993)

מאַקסאַ נאָרדוי
Née à Paris. 1914-1918 en Espage. 1939-1945 aux États-Unis. Morte à Paris.
Fille d’Anna Dons-Kaufmann et Max Nordau (1849–1923), penseur sioniste. A étudié la peinture avec José María López Mezquita et Jules Adler. Liée à l’École de Paris. Dans les années 1930, membre de la Société des femmes artistes modernes (FAM). A peint, entre autres, plusieurs portraits de femmes yéménites et palestiniennes, ainsi que des paysages israéliens. Avec sa mère, elle a publié une biographie de Max Nordau (Max Nordau : l’homme, le penseur, le sioniste, Paris, 1948).
Illustratrice de publications yiddish :
Tanye Zisman, Lider / לידער (Poèmes), couv. : Dovid Garfinkel, ill. : Dovid Garfinkel et Maxa Nordau, Paris, 1961, 108 p.

 

P

PACANOWSKA, FÉLICIA (1907-2002)
פֿעליציאַ פּאַצאַנאָווסקאַ

 

R

REJZMAN, IZAK (Yitskhok Reyzman, 1922-2007)
יצחק רייזמאַן
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
En France

1962 : Moyshe Shulshteyn, Gold un fayer : mesholim un lider / גאָלד און פֿײַער : משלים און לידער (Or et feu : fables et poèmes), couv. Yitskhok Reyzman, Paris, aroysgegebn fun a komitet, 1962, 173 p.

1971Yankl Perlman, Dos yingl fun der Krokhmalne : a khronik fun a lebn / דאָס ייִנגל פֿון דער קראָכמאַלנע : אַ כראָניק פֿון אַ לעבן (Le garçon de la rue Krochmalne : chroniques d’une vie, couv. Yitskhok Rayzman, Paris, Oyfsnay, 1968, vol 1 (275 p.) [vol. 2 : Tel Aviv, Hamenora, 1971, 207 p.]
1982 : Moyshe Shulshteyn, Dort vu mayn vig iz geshtanen / דאָרט וווּ מײַן וויג איז געשטאַנען (La terre de mon berceau), couv. : Yitskhok Rayzman, Paris, aroysgegebn durkh a komitet, 1982, 352 p.
1991Moyshe Shulshteyn, Sod un kavone /  סוד און כּוונה (L’intention secrète), couv. : Yitskhok Rayzman? Paris, 1991, 78 p.

S

SHAAR, PINKHES (1923-1996)
פּנחס שער
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
– 1952 : Yitskhok-Leybush Peretz, Monish : poème / מאָניש : פּאָעמע (Monish : poème), ill. : Pinkhes Schaar, Paris, 1952, [23] p. [34 cm. ; Impr. moderne de la presse]

 

SZENFELD, DOROTA (?-?)
Illustratrice/graphiste de publications yiddish :
1949 : Leyb Byaler, Oysgetrifte likht : lider / אויסגעטריפֿטע ליכט : לידער (Bougies consumées : poèmes), couv. Dorota Szenfeld, Paris, aroysgegebn durkh a grupe fraynd, 1949, 47 p. [Impr. Éditions Polyglottes]

T

TUSZYNSKI, DEVI (1915-2002)


דוד טושינסקי
Né à Berejany (Ukraine, à l’époque l’Empire tsariste). A vécu en France à partir de 1947 (?). Mort à Paris.
Illustrateur/graphiste de publications yiddish :
– 1956 : Avrom Rudi [Abraham Rudy], Der emes vegn sheker / דער אמת וועגן שקר (La vérité sur le mensonge), couv. : Devi Tushinski, Paris, 1956, 222 p. [Impr. Moderne de la presse, 55 fbg St.-Denis, Paris 10e]
– 1961 : 
Zigmunt Shteyn [Sigmund Stein], Der birgerkrig in Shpanye zikhroynes fun a militsyoner / (La guerre civile en Espagne : mémoires d’un milicien), couv. : Devi Tushinski, tsum 25stn yor fun oysbrukh fun birgerkrig, Paris, 1961, 239 p. [aroysgegebn mit der mithilf fun der kultur-opteylung fun Fond sosyal in Pariz ; Impr. A. Schipper, 14 Cité Griset, Paris 11e]
– 1962 : Perl Halter, Yunge teg : lider / יונגע טעג : לידער (Jeunes journées : poèmes), ill. Marek Halter, Devi Tushinski, coll. Minyatur-biblyotek, Paris, Alveltlekher yidisher kultur-kongres in Frankraykh, 1962, 59 p.
– 1967 : 
Leyb Kurland, Oyfn veg tsu zikh : roman / אויפֿן וועג צו זיך : ראָמאַן (Sur le chemin du retour : roman), couv. : Devi Tushinski, portrait : Benn, Paris, Undzer kiyem / Notre existence, 1967, 333 p.
– 1978 : 
Rivke Kope, Simfonye in vint / סימפֿאָניע אין ווינט (Symphonie dans le vent), ill. Adam Muszka, Devi Tushinski, Paris, 1978, 271 p.
– 1982 : Yekhezkl Kornhendler, Dray iberlebungen / דרײַ איבערלעבונגען (Trois événements), couv., ill. : Devi Tushinski, portrait : Yankl Markiel, Paris, 1982, 67 p.